• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Najczęściej zadawane pytania TFP

1.     Jaki jest cel utworzenia TFP i kto może z niego skorzystać?

Fundusz został stworzony dla zapewnienia płynności finansowej podmiotów w branży turystycznej. Ma on zadziałać w sytuacji podobnej do kryzysu wywołanego wybuchem epidemii COVID. Ze zgromadzonych środków podróżni otrzymają zwroty za imprezy niezrealizowane z powodu wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Zwroty te mają za zadanie uchronić przedsiębiorców przed koniecznością pokrycia zwrotów z własnych środków.

2.     Czy w przypadku podróżnego, który jest uczestnikiem bezpłatnym bez świadczeń i za którego nie pobieramy opłaty, tj. zaliczki i dopłaty, należy również odprowadzać składkę na TFP?

Brak opłat za wycieczkę nie zwalnia z odprowadzenia składki na rzecz TFP.

3.     Co w przypadku, jeśli klienci zrezygnują z wyjazdu albo wyjazd będzie odwołany? Czy można tak samo, jak w przypadku składek na TFG, przepisać ją na innego uczestnika?

Składki na TFP podlegają zarachowaniu na poczet kolejnych składek. Zasady zwrotu i zarachowań składek TFP zostały wprowadzone ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która w tym zakresie weszła w życie 30 grudnia 2021 r. Pierwsza deklaracja uwzględniająca umowy rozwiązane to deklaracja za grudzień 2021. W tej deklaracji można wykazać wszystkie rozwiązane umowy, które zostały zawarte począwszy od stycznia 2021. Więcej informacji o zarachowaniach TFP znajduje się w zakładce Składka TFP.

4.     Czy składka na TFP podlega zwrotowi dla klienta w przypadku rezygnacji z wyjazdu/odwołania wyjazdu?

Przepisy nie regulują źródła pochodzenia składki, wskazują jedynie, że uiszczanie składki jest obowiązkiem organizatora turystyki. Ewentualne zasady zwrotu składki mogą wynikać z umowy o udział w imprezie turystycznej.

5.     Czy konieczne jest zakładanie dodatkowego konta i składanie dodatkowej deklaracji na TFP, czy też składka będzie naliczana wraz z deklaracją do TFG?

Nie ma konieczności zakładania dodatkowego konta. Przedsiębiorca jest zobowiązany do składania osobnej deklaracji na TFP i osobnej na TFG. Składanie deklaracji TFP możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem konta posiadanego przez przedsiębiorcę turystycznego w Portalu TFG. W przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej, składki na TFP są takiej samej wysokości, jak składki na TFG. W przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka na TFP wynosi 0 zł.

6.     Czy impreza turystyczna zgodnie z art. 3 pkt. 3) Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2020 poz. 2139), czyli trwająca krócej niż 24 godziny i nieobejmująca noclegu, podlega oskładkowaniu na TFP?

Imprezy turystyczne trwające krócej niż 24 godziny nie są objęte koniecznością odprowadzania składek na TFP.

7.     Co w sytuacji, gdy np. impreza nie dojdzie do skutku z powodu zbyt małej liczby osób (odwołanie imprezy), albo klient zrezygnuje z imprezy?

Analogicznie jak w przypadku składek TFG, składki TFP podlegają zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania składek.

8.     Ile wynosi składka za imprezy turystyczne na terenie Polski?

Składka na terenie Polski wynosi 2 zł w przypadku przyjmowania wpłaty w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej. Gdy wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy, składka na TFP wynosi 0 zł.

9.     W związku z pandemią część imprez zaplanowanych na 2020 r. została przeniesiona do realizacji w roku 2021. Umowy z klientami były podpisane i składki na TFG zgodnie z nimi odprowadzone w latach 2019 i 2020. Czy w takich przypadkach należy zapłacić składkę na TFP?

Składki na TFP należy odprowadzać za umowy zawarte po 31 grudnia 2020 r.

10.  Czy przedsiębiorca musi wskazać na fakturze dla klienta dodatkową opłatę na TFP; czy ta opłata nie powinna widnieć jako dodatkowa pozycja?

Przepisy nie regulują źródła pochodzenia składki, a jedynie wskazują, że uiszczanie składki jest obowiązkiem organizatora turystyki.

11.  Czy od lutego 2021 r. konieczne jest składanie dwóch deklaracji – na TFG i TFP?

Tak, od lutego 2021 r. należy składać dwie deklaracje. Od 10 listopada 2022 r. obie deklaracje można składać wyłącznie elektronicznie po zalogowaniu na konto przedsiębiorcy (przed zmianą przepisów deklaracje TFG można było składać papierowo).

12.  Czy zgromadzoną nadpłatę na saldzie TFG można przeksięgować na nowe saldo TFP?

TFG oraz TFP to dwa odrębne fundusze, powołane do realizacji różnych celów ustawowych. Przepisy nie przewidują przeksięgowania nadpłat z TFG na TFP.

13.  Czy przedsiębiorca turystyczny, który zawiesił działalność, ale podpisuje umowy z klientami, może składać deklaracje i odprowadzać składki?

Przedsiębiorca turystyczny, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, nie może zawierać umów o realizację imprez turystycznych, więc nie ma tytułu do uiszczania składek na TFP i TFG. Jeśli jednak umowy zostały zawarte w okresie, w którym wykonywanie działalności nie było zawieszone, wówczas przedsiębiorca powinien odprowadzić za nie stosowne składki.

14.  Czy w przypadku ubiegania się o zwrot z funduszu TFP konieczne będzie, tak jak w przypadku TFZ, złożenie wniosku przez obie strony za pomocą portalu tfg.ufg.pl?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym konieczne będzie złożenie wniosku zarówno przez podróżnego, jak i organizatora turystyki.

15.  W jaki sposób należy wykazać wycieczki refundowane (np. wyjazdy do sanatorium)?

Źródło finansowania imprez turystycznych nie wpływa na sposób realizacji obowiązku wobec TFP. Takie wycieczki należy wykazywać na zasadach ogólnych.

16.  Klient podpisał umowę na wyjazd i wpłacił zaliczkę w 2020 r. Wyjazd został odwołany z powodu COVID, ale klient pozostawił u nas wpłacone środki. W 2021 r. został zmieniony termin realizacji imprezy. Czy w takiej sytuacji musimy odprowadzić składkę na TFP?

Jeśli umowa podpisana w 2020 r. została wykazana w odpowiedniej deklaracji TFG jako rozwiązana, a w 2021 r. została wykazana jako nowa umowa w deklaracji TFG, to musi zostać wykazana również w deklaracji TFP. W takiej sytuacji trzeba odprowadzić składkę na TFG i TFP. Jeśli umowa z 2020 r. nie została rozwiązana i następuje tylko zmiana terminu realizacji umowy (nie jest wykazywane rozwiązanie starej i zawarcie nowej umowy w deklaracjach TFG), to nie należy wykazywać tej umowy również w deklaracji TFP i nie odprowadza się składki na TFP.

17.  Klient podpisał umowę na wyjazd i wpłacił zaliczkę w 2020 r. W 2021 r. aneksem została zmieniona liczba uczestników objętych tą umową. Czy w takiej sytuacji musimy odprowadzić składkę na TFP?

Jeśli umowa z 2020 r. nie została rozwiązana (nie jest wykazywane rozwiązanie starej i zawarcie nowej umowy w deklaracji) i następuje zwiększenie liczby podróżnych, to zarówno w deklaracji TFG, jak i w deklaracji TFP, w kolumnie z liczbą umów należy wykazać aneks, a w kolumnie z liczbą podróżnych należy wykazać jedynie wartość, o którą zwiększyła się liczba podróżnych objętych umową i odprowadzić składki na TFG i TFP należne za tych podróżnych. Jeśli umowa z 2020 r. nie została rozwiązana (nie jest wykazywane rozwiązanie starej i zawarcie nowej umowy w deklaracji TFG) i następuje zmniejszenie liczby podróżnych, to nie należy wykazywać tej umowy w deklaracji TFP i nie odprowadza się składki na TFP.

18.  Klient w 2021 roku podpisał umowę. Składka TFP została opłacona. Wyjazd został odwołany z powodu COVID. Klient przepisuje się wraz z wpłatą na inny wyjazd. Czy musimy ponownie odprowadzić składkę?

Jeżeli umowa została rozwiązana, to należy wykazać ją jako rozwiązaną, a nową jako zawartą zarówno w deklaracji TFG jak i TFP. Składka za umowę rozwiązaną może zostać zarachowana na poczet kolejnych składek. Jeżeli umowa nie została rozwiązana, tylko nastąpiła jej zmiana niemająca wpływu na wysokość należnej składki, to nie wykazuje się tej umowy ponownie w deklaracji.

 


Stopka