• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Ochrona TFP

Zasady uruchomienia pomocy z TFP

Turystyczny Fundusz Pomocowy powstał na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zadaniem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Wypłaty z TFP udzielane są w przypadku, gdy organizator turystyki nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności za imprezę turystyczną odwołaną z ww. powodów. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych.

Procedura

Procedura zwrotów podróżnym w ramach TFP działa w sposób zbliżony do procedury ustalonej dla Turystycznego Funduszu Zwrotów, powołanego na mocy tej samej ustawy w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Gdy minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych decyduje o uruchomieniu środków TFP, organizator turystyki oraz podróżny składają wnioski za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG. Po złożeniu wniosków są one weryfikowane pod względem kompletności i zgodności danych. Po pozytywnej weryfikacji następuje zlecenie wypłaty należności podróżnego w ustalonym terminie. Szczegółowa procedura ustalana jest wraz z decyzją o uruchomieniu TFP.


Stopka