• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Składka TFP

Obowiązek opłacania składek

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), wszyscy organizatorzy turystyki zobowiązani są m.in. do dokonywania terminowych wpłat składki w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składkę należy odprowadzić za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Składki powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r.

Wysokość składek

Pobierz plik PDF z aktualnymi wysokościami składek na TFG i TFP

1 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (Dz. U. 2020 poz. 2379), ustalające wysokość składek za umowy zawarte po 31 grudnia 2020 r. W przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej, składki na TFP są takiej samej wysokości, jak składki na TFG. W przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka na TFP wynosi 0 zł.

Realizacja płatności składek

Każdemu przedsiębiorcy został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinny być dokonywane płatności. Składkę na TFP należy uiszczać na inny numer rachunku bankowego niż składkę na TFG. Numery rachunków zostaną wyświetlone na potwierdzeniu złożenia deklaracji oraz po wyborze przycisku "Sprawdź numery rachunków bankowych", znajdującego się na stronie głównej po zalogowaniu. Informacja o nadanych rachunkach została przekazana również listem lub korespondencją elektroniczną w portalu TFG, jeśli przedsiębiorca wyraził zgodę na tę formę korespondencji.

Po zalogowaniu na koncie użytkownika w Portalu TFG dostępna jest też historia wpłaconych składek i saldo rozliczeń z TFP.

Zarachowanie składek (pole 98)

W przypadku złożenia deklaracji, w których wysokość składki należnej z tytułu zawartych umów (pole 60) jest mniejsza od składki z tytułu umów rozwiązanych (pole 97), całkowita kwota do opłacenia (pole 99) jest równa 0. Pozostała nadwyżka to kwota, którą można rozliczyć na poczet kolejnych należności, wynikających z kolejnych deklaracji. Aby tak się stało, konieczne jest wykazanie tej kwoty w polu 98 w deklaracji za kolejny miesiąc. Jeżeli nie zostanie ona rozliczona w całości, należy odpowiednią wartość wpisywać w pole 98 kolejnych deklaracji, do momentu wyczerpania nadwyżki. Dla ułatwienia, od 8 września 2023 r. pole 98 w deklaracji TFP uzupełniane jest automatycznie.

Wypełnianie pierwszej deklaracji z działem umów rozwiązanych

Pierwszą deklaracją, w której możliwe jest wykazanie wszystkich umów rozwiązanych począwszy od stycznia 2021, jest deklaracja za grudzień 2021 r.

Przykład:

1.     W deklaracji TFP za grudzień 2021 w dziale dotyczącym umów podpisanych wykazuję 2 podróżnych. Składka do odprowadzenia za tych podróżnych to 4 zł.

2.     W tym miesiącu formularz deklaracji TFP zawiera już dział dotyczący umów rozwiązanych. Wiem, że w tej deklaracji mogę zawrzeć dane o wszystkich rozwiązanych umowach zawartych począwszy od stycznia 2021, których nie mogłam wykazać wcześniej, ze względu na brak działu dotyczącego umów rozwiązanych.

3.     W dziale dotyczącym umów rozwiązanych wpisuję liczbę umów i podróżnych, których umowy zostały rozwiązane oraz sumę składek opłaconych za te umowy z poprzednich miesięcy. W październiku 2021 i listopadzie 2021 rozwiązałam 2 umowy dotyczące 8 podróżnych, których nie mogłam umieścić w deklaracji, ponieważ nie było w niej działu dotyczącego umów rozwiązanych. W tym wypadku suma składek za umowy rozwiązane wynosi 16 zł (8 zł za październik 2021 i 8 zł za listopad 2021).

4.    System automatycznie odejmuje sumę składek za umowy rozwiązane (16 zł) od sumy składek do odprowadzenia za umowy podpisane (4 zł). W rezultacie kwota do zapłacenia w tym miesiącu to 0 zł (pole 99). Pozostaje mi 12 zł nadwyżki do rozliczenia w przyszłym miesiącu. Ważne: w tej deklaracji nie wpisuję w pole 98 powstałej nadwyżki w kwocie 12 zł, ponieważ jest to kwota do wykorzystania dopiero w kolejnych deklaracjach. W polu 98 tej deklaracji muszę wpisać 0 zł.

5.     W kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli w deklaracji TFP za styczeń 2022, wykazuję 1 umowę zawartą z 1 podróżnym. Kwota składki do zapłacenia to 2 zł.

6.     W polu 98, dotyczącym składek TFP do zarachowania, wpisuję kwotę 12 zł (nadwyżka z grudnia 2021). System odejmuje ją od należności z pola 60 (2 zł za umowę podpisaną z 1 podróżnym). W tym miesiącu znowu nie muszę płacić składki, a dodatkowo pozostaje mi 10 zł nadwyżki do wykorzystania w kolejnym miesiącu w analogiczny sposób.

Zwrot składek

Co do zasady składka wniesiona na TFP nie podlega zwrotowi. Zwrot wpłat jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji:

1) gdy przedsiębiorca został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył wszystkie wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu;

2) dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego w deklaracji;

3) dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem TFP.

W sytuacjach z pkt 2) i 3) sprawę należy zgłosić do TFG w terminie 30 dni od dokonania wpłaty.

W pozostałych przypadkach składka podlega zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania składek.

Zwrot składek w związku z wykreśleniem z rejestru

W przypadku wykreślenia z rejestru przedsiębiorca może wnioskować o zwrot składek niepodlegających dalszemu zarachowaniu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja marszałka województwa o wykreśleniu stała się ostateczna.

We wniosku o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się:

1) kopię ostatecznej decyzji administracyjnej właściwego marszałka województwa

2) wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.


Stopka