• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Składka TFG

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązani są m.in. do dokonywania terminowych wpłat składki w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Podmiot będący organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązany jest odprowadzać składkę za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej lub umową z tytułu każdej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i opłaconej przez podróżnego, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość składek zależna jest od terminu podpisania umowy:

Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.

Każdemu podmiotowi zobowiązanemu do uiszczania składki został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinny być dokonywane płatności. Informacja o indywidualnym rachunku bankowym przekazywana jest przesyłką pocztową. W przypadku nieotrzymania pisma zawierającego wskazanie ww. rachunku, płatności należy dokonać na rachunek ogólny: PEKAO S.A. 89 1240 1037 1111 0010 6959 3346 oraz skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres tfg@ufg.pl, w celu pozyskania indywidualnego numeru rachunku bankowego. Indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się również w Portalu TFG dla zalogowanych użytkowników. Po zalogowaniu dostępna jest też historia wpłaconych składek i saldo rozliczeń z TFG.

W tytule przelewu składki należy podać: firmę przedsiębiorcy turystycznego, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja), rok i miesiąc, za który uiszczana jest składka (RRRR-MM).

Zwrot wpłat dokonanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji:

1)  gdy przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył wszystkie wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu;

2)  dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego w deklaracji;

3)  dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku odwołania imprezy turystycznej lub usługi w ramach powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (jeżeli realizacja usług była uzależniona od tej liczby) lub zmiany liczby podróżnych, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, składka podlega zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania składek.

Zwrot składek na TFG na mocy ustaw uchwalonych w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem

Informujemy, że z dniem 5 września 2020 r. utracił moc art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Oznacza to, że od dnia 5 września 2020 r. organizatorzy turystyki nie mogą już składać wniosków o zwrot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie zostały zrealizowane w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wnioski złożone od tego dnia zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski złożone do 4 września 2020 r. są rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568), przewidywała możliwość zwrotu przedsiębiorcom turystycznym wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy było to możliwe, gdy:

1) podróżny odstąpił od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548), lub

2) organizator turystyki rozwiązał umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy,

przy czym odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostało w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii.

W opisanej wyżej sytuacji przedsiębiorca turystyczny mógł wystąpić o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy.

Termin składania deklaracji i sposób wykazywania rozwiązanych lub zmienionych umów nie uległ zmianie w związku z wejściem w życie ww. ustawy. Oznacza to, że przedsiębiorca turystyczny powinien wykazać ww. umowy w sekcji II (pola 61-97) deklaracji składanej za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Natomiast korektę deklaracji za dany miesiąc należy złożyć w przypadku, gdy dane za ten okres uległy zmianie bądź zostały wykazane nieprawidłowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.


Stopka