• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Składka TFG

Obowiązek opłacania składek

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązani są m.in. do dokonywania terminowych wpłat składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać składkę za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej lub umową z tytułu każdej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i opłaconej przez podróżnego, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość składek

Wysokość składek zależna jest od terminu podpisania umowy:

Składka na TFG jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.

Realizacja płatności składek

Każdemu przedsiębiorcy został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinny być dokonywane płatności. Informacja o rachunku przekazywana jest przesyłką pocztową. W przypadku nieotrzymania tej informacji, płatności należy dokonać na rachunek ogólny: PEKAO S.A. 89 1240 1037 1111 0010 6959 3346 oraz skontaktować się z TFG na adres e-mail tfg@ufg.pl w celu uzyskania indywidualnego numeru rachunku bankowego.

Indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się również na koncie użytkownika w Portalu TFG. Po zalogowaniu dostępna jest też historia wpłaconych składek i saldo rozliczeń z TFG.

W tytule przelewu składki należy podać: firmę przedsiębiorcy turystycznego, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja), rok i miesiąc, za który uiszczana jest składka (RRRR-MM).

Zwrot składek

Co do zasady składka wniesiona na TFG nie podlega zwrotowi.

Zwrot wpłat dokonanych na TFG jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji:

1) gdy przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył wszystkie wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu;

2) dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego w deklaracji;

3) dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem TFG.

W przypadku odwołania imprezy turystycznej lub usługi w ramach powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (jeżeli realizacja usług była uzależniona od tej liczby) lub zmiany liczby podróżnych, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, składka podlega zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania składek.

Zwrot składek w związku z wykreśleniem z rejestru

W przypadku wykreślenia z rejestru przedsiębiorca może wnioskować o zwrot składek niepodlegających dalszemu zarachowaniu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja marszałka województwa o wykreśleniu stała się ostateczna.

We wniosku o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się:

1) kopię ostatecznej decyzji administracyjnej właściwego marszałka województwa

2) wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.Stopka