• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Składka TFG

Obowiązek opłacania składek

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązani są m.in. do dokonywania terminowych wpłat składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać składkę za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej lub umową z tytułu każdej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i opłaconej przez podróżnego, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Wysokość składek

Pobierz plik PDF z aktualnymi wysokościami składek na TFG i TFP

Wysokość składek zależna jest od terminu podpisania umowy:

Składka na TFG jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.

Realizacja płatności składek

Każdemu przedsiębiorcy został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinny być dokonywane płatności. Informacja o rachunku przekazywana jest przesyłką pocztową. W przypadku nieotrzymania przesyłki prosimy o kontakt na adres e-mail tfg@ufg.pl.

Indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się również na koncie użytkownika w Portalu TFG. Po zalogowaniu dostępna jest też historia wpłaconych składek i saldo rozliczeń z TFG.

W tytule przelewu składki należy podać: firmę przedsiębiorcy turystycznego, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja), rok i miesiąc, za który uiszczana jest składka (RRRR-MM).

Zarachowanie składek (pole 170)

W przypadku złożenia deklaracji, w których wysokość składki należnej z tytułu zawartych umów (suma pól 60 i 138) jest mniejsza od składki z tytułu umów rozwiązanych (suma pól 97 i 169), całkowita kwota do opłacenia (pole 171) jest równa 0. Pozostała nadwyżka to kwota, którą można rozliczyć na poczet kolejnych należności, wynikających z kolejnych deklaracji. Aby tak się stało, konieczne jest wykazanie tej kwoty w polu 170 w deklaracji za kolejny miesiąc. Jeżeli nie zostanie ona rozliczona w całości, należy odpowiednią wartość wpisywać w pole 170 kolejnych deklaracji, do momentu wyczerpania nadwyżki. Dla ułatwienia, od 8 września 2023 r. pole 170 w deklaracji TFG uzupełniane jest automatycznie.

Przykład:

1.     W deklaracji za październik 2021 w dziale dotyczącym umów zawartych wykazuję odpowiednio 2 podróżnych. Suma składek do odprowadzenia za tych podróżnych to 4 zł.

2.     W tej samej deklaracji w dziale dotyczącym umów rozwiązanych wykazuję 4 podróżnych. Suma składek odprowadzonych za tych podróżnych w poprzednim miesiącu wynosi 8 zł.

3.     System automatycznie odejmuje sumę składek za umowy rozwiązane (8 zł) od sumy składek do odprowadzenia za umowy podpisane (4 zł). W rezultacie kwota do zapłacenia w tym miesiącu to 0 zł. Pozostaje mi 4 zł nadwyżki do rozliczenia w przyszłym miesiącu.

4.     W kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli w deklaracji za listopad 2021, wykazuję jedną umowę zawartą z jednym podróżnym. Kwota składki do zapłacenia to 2 zł.

5.     W polu 170 wpisuję kwotę 4 zł (nadwyżka z października 2021). System odejmuje ją od należności z pola 60 (2 zł za umowę podpisaną z jednym podróżnym). W tym miesiącu znowu nie muszę płacić składki, a dodatkowo pozostaje mi 2 zł nadwyżki do wykorzystania w kolejnym miesiącu w analogiczny sposób.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym, w którym m.in. omawiany jest sposób wykazywania nierozliczonych składek do zarachowania (uzupełniania pola 170): https://www.youtube.com/watch?v=Z0pfTzBsxvw

Zwrot składek

Co do zasady składka wniesiona na TFG nie podlega zwrotowi.

Zwrot wpłat dokonanych na TFG jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji:

1) gdy przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył wszystkie wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu;

2) dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego w deklaracji;

3) dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem TFG.

W sytuacjach z pkt 2) i 3) sprawę należy zgłosić do TFG w terminie 30 dni od dokonania wpłaty.

W przypadku odwołania imprezy turystycznej lub usługi w ramach powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (jeżeli realizacja usług była uzależniona od tej liczby) lub zmiany liczby podróżnych, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, składka podlega zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania składek.

Zwrot składek w związku z wykreśleniem z rejestru

W przypadku wykreślenia z rejestru przedsiębiorca może wnioskować o zwrot składek niepodlegających dalszemu zarachowaniu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja marszałka województwa o wykreśleniu stała się ostateczna.

We wniosku o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się:

1) kopię ostatecznej decyzji administracyjnej właściwego marszałka województwa

2) wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.Stopka