• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Ochrona TFG

Zasady ochrony TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) stanowi uzupełniający, II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. TFG zabezpiecza finansowo podróżnych korzystających z usług krajowych biur podróży, o których informacje znajdują się w Ewidencji. Odpowiedzialność TFG dotyczy wyłącznie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, które są zgodne z zakresem i rodzajem działalności wpisanej w Ewidencji.

UWAGA! W Ewidencji znajdują się oficjalne nazwy biur podróży, a nie nazwy handlowe. Dokładną nazwę danego biura podróży można znaleźć we wzorze umowy lub na stronie internetowej biura (najczęściej w działach „Informacje o firmie”, „O firmie”, „O nas” lub „Kontakt”).

Na przykład, jeżeli:

• w Ewidencji znajdują się informacje o podmiocie organizującym Twoją wycieczkę (lub pośredniczącym w jej sprzedaży); oraz

• wycieczka, za którą zapłaciłeś, zawiera się w zakresie terytorialnym działalności danego przedsiębiorcy turystycznego,

wówczas Twoja wycieczka jest objęta zabezpieczeniem TFG.

W sytuacji, gdy Twoja impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie są objęte zabezpieczeniem z I filaru, wówczas TFG także nie stanowi ich zabezpieczenia i w przypadku niewypłacalności biura podróży nie gwarantuje wypłaty wpłaconych środków ani nie finansuje kosztów powrotu podróżnych do kraju. Warunkiem uruchomienia środków TFG jest istnienie i wyczerpanie zabezpieczenia z I filaru.

Czego nie obejmuje system ochrony na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych?

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych oferowanych okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych,

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu,

4) pojedynczych usług turystycznych.

Co zrobić w przypadku niewypłacalności organizatora wyjazdu?

Biuro podróży stało się niewypłacalne, a ja uczestniczę właśnie w wycieczce organizowanej przez to biuro.

W pierwszej kolejności podejmij próbę kontaktu z przedstawicielami biura podróży. Dodatkowo możesz skontaktować się z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Marszałek województwa jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Jeśli przebywasz za granicą, możesz zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie. Jeżeli wycieczka, w której uczestniczyłeś, nie została częściowo zrealizowana z powodu niewypłacalności biura, przysługuje Ci prawo zwrotu kosztów za niewykorzystaną część imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych. Procedura postępowania w takim przypadku została opisana poniżej.

Jak odzyskać pieniądze za wycieczkę niezrealizowaną w całości lub części?

Jeżeli wycieczka, którą wykupiłeś, nie zostanie zrealizowana (lub nie została częściowo zrealizowana) z powodu niewypłacalności biura podróży, przysługuje Ci prawo zwrotu kosztów imprezy (lub kwoty odpowiadającej części niezrealizowanej imprezy turystycznej). Natomiast jeżeli wykupiłeś powiązane usługi turystyczne, przysługuje Ci prawo zwrotu za każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących tego przedsiębiorcy którakolwiek opłacona usługa nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Szczegółowe informacje o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności danego biura podróży zazwyczaj znajdują się na stronie urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę danego biura podróży.

Jeśli zawierając umowę zapłacisz za wycieczkę lub wpłacisz zaliczkę, to biuro podróży w momencie płatności ma ustawowy obowiązek przekazać pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń, w przypadkach określonych ustawą. We wspomnianym dokumencie należy szukać informacji o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności biura podróży. Roszczenie o zwrot wpłat należy kierować do podmiotu, który udzielił biuru podróży zabezpieczenia finansowego, zgodnie z procedurą wskazaną w ww. potwierdzeniu posiadania tego zabezpieczenia. Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego ma 30 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 90 dni) na weryfikację zgłoszenia. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia podróżnemu informacji o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot, podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym.

W przypadku wyczerpania zabezpieczenia finansowego biura podróży (I filar), wypłat dokonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po otrzymaniu od podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych wyliczenia kwot brakujących na pokrycie kosztów i zwrotu wpłat w stosunku do każdego podróżnego.


Schemat procesu wypłaty środków z I filaruSchemat procesu wypłaty środków z TFG (II filar), w przypadku wyczerpania zabezpieczeń z I filaruStopka