• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
TFP

Turystyczny Fundusz Pomocowy został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639). Stanowi on wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a środki gromadzone w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego pochodzą m.in.:

  • z wpłat i opłat organizatorów turystyki wniesionych z tytułu złożonych wniosków o wypłaty na rzecz podróżnych z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ) lub z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP);
  • ze składek organizatorów turystyki;
  • ze zwrotów wypłat z TFP na rzecz podróżnych, dokonanych przez organizatorów turystyki w 72 ratach.

Zadaniem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. W takim przypadku, Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni wypłaty na pokrycie zwrotu kosztów podróżnym.


Stopka