• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Najczęściej zadawane pytania TFG

1. W jaki sposób złożyć e-deklarację?

• Na stronie internetowej tfg.ufg.pl istnieje możliwość składania e-deklaracji, po uprzednim zarejestrowaniu przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG. W tym celu wymagane jest podanie loginu, którym jest numer ewidencyjny przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) oraz hasła, które jest przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny każdemu organizatorowi turystyki i przedsiębiorcy turystycznemu listem poleconym, po wpisaniu przedsiębiorcy przez właściwy urząd marszałkowski do Ewidencji.

• Formularz rejestracji jest dostępny na stronie tfg.ufg.pl po kliknięciu na przycisk „Zaloguj jako: Przedsiębiorca”, a następnie wybraniu opcji „Nie masz konta? Zarejestruj się”. Podczas rejestracji na Portalu TFG wymagane jest utworzenie imiennego konta administratora. Administrator zarządza utworzonym kontem przedsiębiorcy turystycznego oraz może dodawać indywidualne konta użytkowników uprawnionych do działań w imieniu przedsiębiorcy turystycznego.

 

2. W jaki sposób można otrzymać dane do rejestracji?

• Dane do rejestracji są automatycznie wysyłane przez UFG, po wpisaniu przedsiębiorcy przez właściwy urząd marszałkowski do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja). Pismo jest wysyłane listem poleconym na adres do doręczeń lub w przypadku jego braku na adres siedziby przedsiębiorcy.

• W przypadku nieotrzymania lub utraty takiego pisma należy skontaktować się z TFG mailowo na adres tfg@ufg.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 53 96 100.

 

3. Kiedy zmienił się formularz deklaracji TFG?

• Pierwszym okresem, za który należało złożyć deklarację na zaktualizowanym formularzu był lipiec 2018 r.

• Deklaracje za okresy od lipca 2018 r. można składać na portalu TFG po uprzednim zarejestrowaniu konta przedsiębiorcy turystycznego.

• Stare deklaracje obowiązywały od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r. Zaległe deklaracje lub korekty deklaracji za ten okres należy składać na starym wzorze po zalogowaniu na utworzone wcześniej konto przedsiębiorcy.

• Pierwszym okresem, za który należało złożyć starą deklarację i odprowadzić składkę do TFG był okres od 26 do 30 listopada 2016 r. W deklaracji za listopad 2016 należało wykazać umowy zawarte jedynie w tym okresie. Kolejne deklaracje powinny obejmować wszystkie umowy zawarte w ciągu całego miesiąca.

 

4. Według jakich zasad należy wykazywać umowy w deklaracji?

• Deklarację należy złożyć do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca. W deklaracji wykazuje się jedynie umowy o imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne zawarte w danym miesiącu, za który składana jest deklaracja.

• Na potrzeby realizacji obowiązków względem TFG nie ma znaczenia data realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, a jedynie data zawarcia umowy.

 

5. W jaki sposób należy wpłacić składki na TFG?

• Należną składkę należy uiścić do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca.

• Płatność należy dokonać na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w liście powitalnym, który widoczny jest również na stronie głównej zalogowanego przedsiębiorcy turystycznego.

• W przypadku nieotrzymania listu powitalnego z numerem rachunku należy skontaktować się z UFG za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres tfg@ufg.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 53 96 100.

• Zalogowany przedsiębiorca turystyczny ma możliwość dokonania płatności on-line za pośrednictwem serwisu DotPay.pl. Formularz płatności on-line zapewnia automatyczne wypełnianie danych do przelewu.

 

6. W jaki sposób można złożyć zaległe deklaracje?

• Zaległe deklaracje za okresy od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r. można złożyć wyłącznie elektronicznie przez stronę UFG. Można do niej przejść z konta przedsiębiorcy w portalu TFG.

• Zaległe deklaracje za lipiec 2018 r. i kolejne miesiące można złożyć wyłącznie elektronicznie po zalogowaniu na Portal TFG.

• Podczas składania deklaracji przez Portal TFG na liście okresów rozliczeniowych znajdują się wyłącznie okresy, dla których deklaracja nie została złożona. Dzięki temu zawsze wiesz, czy masz zaległości w składaniu deklaracji.

 

7. W jaki sposób można złożyć korekty deklaracji?

• Po zalogowaniu istnieje możliwość składania korekt deklaracji za lipiec 2018 r. i kolejne miesiące.

• W celu złożenia korekty deklaracji za czerwiec 2018 r. lub wcześniejsze miesiące należy skontaktować się z TFG poprzez moduł Korespondencja dostępny po zalogowaniu.

 

8. Gdzie znajduje się formularz/wzór deklaracji składanej do TFG?

• Wszystkie obowiązujące wzory deklaracji TFG znajdują się w zakładce Do pobrania w Bazie Wiedzy.

 

9. Nie mogę złożyć e-deklaracji, ponieważ system „blokuje się” na zakładce Zabezpieczenia finansowe. (dotyczy e-deklaracji składanej na portalu UFG)

• Należy sprawdzić czy okres obowiązywania zabezpieczenia obejmuje miesiąc, za który składana jest deklaracja np. w deklaracji za maj 2018 składanej w czerwcu 2018 musi być wskazane zabezpieczenie, które obowiązywało w maju 2018, a nie dopiero od czerwca 2018.

• Należy sprawdzić czy w tabeli z zabezpieczeniami finansowymi nie widnieją powtarzające się lub nieaktualne zabezpieczenia finansowe. W systemie można wpisać maksymalnie 10 pozycji w tabeli z zabezpieczeniami finansowymi i przy próbie dodania 11 pozycji nie uda się złożyć e-deklaracji. Należy usunąć powtarzające się i nieaktualne zabezpieczenia finansowe, dodać zabezpieczenie aktualne i wówczas złożenie e-deklaracji będzie możliwe.

• Nie należy co miesiąc dodawać tego samego zabezpieczenia finansowego, ponieważ system podczytuje dane o zabezpieczeniu finansowym z poprzedniej e-deklaracji. Należy dodać tylko brakujące zabezpieczenie finansowe lub zaktualizować termin obowiązywania, jeżeli zabezpieczenie finansowe widniejące w tabeli nie obejmuje miesiąca, za który składana jest deklaracja.

 

10. Gdzie można znaleźć podział na kraje europejskie i pozaeuropejskie?

• Terytoria państw europejskich na potrzeby działalności przedsiębiorców turystycznych zostały wymienione w Załączniku do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (poz. 2465). Zastosowany został podział na kontynenty przyjmowany przez Międzynarodową Unię Geograficzną.

• Załącznik jest możliwy do pobrania w zakładce Do pobrania w Bazie Wiedzy.

 

11. Co zmieniło się w przepisach od 1 lipca 2018 roku?

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku zastąpiła przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dotyczące organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych.

• Ustawa określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych.

• Przepisów nowej ustawy nie stosuje się, w przypadku:

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej między przedsiębiorcą turystycznym a przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego albo podmiotem prowadzącym działalność odpłatną,

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

• Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, zmianie uległy również rozporządzenia dotyczące wysokości składek na TFG oraz wzoru deklaracji składanej przez przedsiębiorców turystycznych do UFG.

• Z nowymi przepisami można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce Baza wiedzy/ Dokumenty i akty prawne.

• W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nowych przepisów należy zwrócić się do Ministerstwa Sportu i Turystyki lub do właściwego urzędu marszałkowskiego, w którym przedsiębiorca posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (komórka właściwa do spraw turystyki).

• Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały opublikowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

 

12. Dlaczego otrzymałem wezwanie do złożenia zaległych deklaracji i uiszczenia składek do TFG? Nie zawierałem żadnych umów, więc obowiązek mnie nie dotyczy.

• Każdy przedsiębiorca turystyczny ma obowiązek składać deklarację za każdy miesiąc, w którym posiadał wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

• Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie została zawarta żadna umowa z klientem/podróżnym, jak również w przypadku zawarcia umów, za które składka wynosi 0 zł.

 

13. Dlaczego otrzymałem wezwanie do złożenia zaległych deklaracji i uiszczenia składek do TFG? Miałem zawieszoną działalność/zakończyłem działalność, więc obowiązek mnie nie dotyczy.

• Obowiązek składania deklaracji i odprowadzania składki do TFG nie dotyczy przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. O zawieszeniu działalności należy informować marszałka województwa, u którego przedsiębiorca uzyskał wpis do rejestru.

• Jeżeli wykreślenie z rejestru prowadzonego przez marszałka województwa lub zawieszenie działalności nastąpiło przed 26 listopada 2016 r. należy jedynie złożyć pisemne wyjaśnienie w odpowiedzi na wezwanie.

• Jeżeli wykreślenie z rejestru lub zawieszenie działalności nastąpiło po 26 listopada 2016 r. należy złożyć zaległe deklaracje za okres, poprzedzający wykreślenie z rejestru lub zawieszenie działalności oraz złożyć pisemne wyjaśnienie w odpowiedzi na wezwanie. Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca wykonywał działalność jedynie przez część miesiąca (np. zawieszenie działalności od 3 grudnia), wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji za okres, w którym nie miał zawieszonej działalności (tj. do 3 grudnia).

 

14. Gdzie można zgłaszać przypadki prowadzenia działalności organizatora turystyki/przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez posiadania wpisu do rejestru?

• Przypadki prowadzenia działalności bez posiadania wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych można zgłaszać do marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw turystyki. Organy te są uprawnione do kontroli podmiotów niezgłoszonych do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia czy prowadzona przez nie działalność wymaga posiadania takiego wpisu.

• W zakresie zweryfikowania legalności i rzetelności działania przedsiębiorców może kontrolować także Inspekcja Handlowa. Zadania Inspekcji Handlowej wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy, do których można zgłosić przypadek prowadzenia działalności gospodarczej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.Stopka