• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Deklaracja TFG

Obowiązek składania deklaracji

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, zobowiązani są m.in. terminowo składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:

  • wyliczenie wysokości należnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
  • liczbę i rodzaj umów o udział w imprezie turystycznej lub umów przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z podróżnym, zawartych w danym miesiącu, liczbę podróżnych objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
  • informacje o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki jest składana deklaracja oraz o podmiotach ich udzielających,
  • informację o liczbie podróżnych, za których składka jest należna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, a także w przypadku zmiany liczby podróżnych, których dotyczy dana umowa.

Kiedy składać deklarację?

Podmiot będący organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązany jest składać deklarację za każdy miesiąc, w którym prowadził działalność.

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zawarta żadna umowa z podróżnym, jak również w przypadku zawarcia umów, w stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki.

Deklarację należy składać do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

W jaki sposób złożyć deklarację?

Deklaracje za miesiące od lipca 2018 r. oraz ich korekty należy składać przez Portal TFG po uprzednim zarejestrowaniu konta przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG. W celu rejestracji wymagane jest podanie loginu, czyli numeru ewidencyjnego (Ewidencja) oraz hasła, które jest przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny każdemu przedsiębiorcy turystycznemu listem poleconym, po wpisaniu przedsiębiorcy przez właściwy urząd marszałkowski do Ewidencji.

W przypadku nieotrzymania pisma należy skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, przesyłając wiadomość e-mail na adres tfg@ufg.pl.

W przypadku konieczności złożenia deklaracji za miesiące do czerwca 2018 r., e-deklarację można złożyć w portalu UFG.

Wzory deklaracji

Obowiązujące wzory deklaracji TFG:


Przydatne filmy instruktażowe: Zakładanie konta przedsiębiorcy, Składanie deklaracji oraz Składanie korekt deklaracji oraz opłacanie składek.


Stopka