• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
O Ewidencji

Czym jest Ewidencja?

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych to ewidencja stworzona przede wszystkim z myślą o osobach chcących skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki niej obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany przedsiębiorca turystyczny posiada wymagany wpis do rejestru oraz obowiązujące zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności.

Kto uzupełnia Ewidencję?

Na mocy art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej: Ustawa), Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny tworzy i prowadzi system teleinformatyczny obsługujący Ewidencję składającą się z wpisów do Rejestrów prowadzonych przez marszałków województw. Marszałek województwa wprowadza do Ewidencji dane, ich modyfikacje oraz dokonuje wykreślenia z Ewidencji.

Jakie dane znajdują się w Ewidencji?

W ramach Ewidencji prowadzi się katalogi przedsiębiorców turystycznych:

1) wykreślonych z Rejestru z urzędu lub na wniosek UFG i objętych zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do Rejestru;

2) wobec których stwierdzono wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do Rejestru i o zakazie wykonywania działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych przez okres 3 lat;

3) wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z Rejestru;

4) którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub w przypadku których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania tego oświadczenia.

Pobieranie danych z Ewidencji

Ewidencja pozwala na wygenerowanie szeregu statystyk oraz raportów w zakresie danych udostępnionych niezalogowanym użytkownikom Ewidencji z możliwością eksportu danych w formacie PDF, XLS, XLSX, CSV.

Co więcej, Ewidencja umożliwia użytkownikowi wygenerowanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez przedsiębiorcę turystycznego wpisu do Ewidencji, zawierającego aktualne informacje o przedsiębiorcy, a także adres strony internetowej, na której zamieszczane są te informacje. Dokument wygenerowany z Ewidencji ma moc zrównaną z mocą zaświadczenia o wpisie do Rejestru wydawanego przez marszałków województw.

Dodatkowo, została udostępniona funkcjonalność pozwalająca na weryfikację wygenerowanego wcześniej dokumentu oraz sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w tym dokumencie z chwili jego sporządzenia. 


Stopka