• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Dokumenty i akty prawne

Ustawa

Od 1 lipca 2018 roku zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych określa ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 511, z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

Przepisów ww. ustawy nie stosuje się w przypadku:

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej między przedsiębiorcą turystycznym a przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo podmiotem prowadzącym działalność odpłatną,

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

Akty wykonawcze

Akty wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Wysokość składek na TFG:

Wysokość składek na TFP:

za umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r.: rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (Dz. U. 2020 poz. 2379)

Wzór deklaracji TFG:

Zabezpieczenia finansowe na wypadek niewypłacalności:

Ewidencja:

Przepisy obowiązujące przed 1 lipca 2018 r.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1334), a zasady jego funkcjonowania zostały określone w rozdziale 2a znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

Ustawa powołująca Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Przepisy szczególne

Uchwalone w związku z wybuchem pandemii COVID -19:


Stopka