• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
O TFP

Turystyczny Fundusz Pomocowy został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639). Stanowi on wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, a środki gromadzone w ramach Turystycznego Funduszu Pomocowego pochodzą m.in.:

  • z wpłat i opłat organizatorów turystyki wniesionych z tytułu złożonych wniosków o wypłaty na rzecz podróżnych z Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ) lub z Turystycznego Funduszu Pomocowego (TFP);
  • ze składek organizatorów turystyki;
  • ze zwrotów wypłat z TFP na rzecz podróżnych, dokonanych przez organizatorów turystyki w 72 ratach.

Zadaniem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. W takim przypadku, Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni wypłaty na pokrycie zwrotu kosztów podróżnym.

Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy jest naliczana od każdego podróżnego z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej, a jej wysokość ustalona jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy (Dz. U. 2020 poz. 2379). Składka jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy. W większości przypadków wysokość składki na TFP jest analogiczna do składki na TFG i w zależności od umowy wynosi od 0 do 15 zł za każdego podróżnego. Składki powinny być naliczane dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., zaś pierwsze deklaracje należy złożyć do 21 lutego 2021 r. za styczeń 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem konta posiadanego przez przedsiębiorcę turystycznego na Portalu TFG. Składka przekazana na Turystyczny Fundusz Pomocowy nie podlega zwrotowi ani zarachowaniu na poczet kolejnych składek należnych na TFP.


Stopka