• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Składka

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązani są m.in. do dokonywania terminowych wpłat składki w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Podmiot będący organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązany jest odprowadzać składkę za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej lub umową z tytułu każdej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i opłaconej przez podróżnego, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Składki za podróżnych, z którymi umowy zawarte zostaną od 1 stycznia 2021 r., naliczane będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. 2020 poz. 2372).

Dla umów zawartych od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. obowiązuje składka, której wysokość została określona w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2465).

Składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za podróżnych, z którymi umowy zostały zawarte w terminie od 26 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. są naliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1900). Deklaracje dotyczące tych składek są składane według wzoru określonego w przepisach obowiązujących przed 1 lipca 2018 r., tj. w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1901).

Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, jeżeli jest on wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy.

W przypadku umów generalnych za dzień, w którym powstaje należność na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, uważa się dzień doręczenia w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku do organizatora turystyki lub do przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych zlecenia określającego w szczególności miejsce docelowe, sposób i środek transportu, jeśli przewóz jest objęty umową oraz liczbę osób, które będą korzystały odpowiednio z imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych.

Każdemu podmiotowi zobowiązanemu do składania deklaracji oraz uiszczania składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, został przydzielony indywidualny numer rachunku bankowego, na który powinny być dokonywane płatności. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informację o indywidualnym rachunku bankowym przekazuje przesyłką pocztową.

W przypadku nieotrzymania pisma zawierającego wskazanie ww. rachunku, płatności należy dokonać na rachunek ogólny: PEKAO S.A. 89 1240 1037 1111 0010 6959 3346 oraz skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym za pośrednictwem wiadomości e-miał na adres tfg@ufg.pl, w celu pozyskania indywidualnego numeru rachunku bankowego.

W tytule przelewu należy podać: firmę przedsiębiorcy turystycznego, o ile nie jest podana w osobnym polu nadawcy przelewu, numer ewidencyjny z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja), rok i miesiąc, za który uiszczana jest składka (RRRR-MM).

Poprzez indywidualne konto na Portalu TFG istnieje także możliwość dokonania on-line płatności należnej składki za pośrednictwem serwisu DotPay.pl. Formularz płatności on-line zapewnia automatyczne wypełnianie danych do przelewu. Po zalogowaniu na Portalu TFG dostępna jest historia wpłaconych składek i saldo rozliczeń z TFG.


Stopka