• Czcionka

 • Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę
Aktualności

20-08-2021

Przypomnienie o korekcie błędnych deklaracji

Błędy zawarte w deklaracjach uniemożliwiają ich prawidłowe złożenie, dlatego 16 sierpnia przedsiębiorcy turystyczni otrzymali poprzez portal TFG powiadomienia o konieczności korekty błędnych deklaracji. Poprawa błędów w deklaracji jest obowiązkiem przedsiębiorcy turystycznego i wpływa bezpośrednio na odpowiednie rozliczenie należnych składek.

Deklaracje wymagające korekty można wyszukać, korzystając z wyszukiwarki deklaracji na koncie zalogowanego przedsiębiorcy. Zmiany wymagają jedynie deklaracje aktualne. W Portalu TFG istnieje możliwość złożenia elektronicznie korekt deklaracji za kolejne miesiące począwszy od lipca 2018 r.

W przypadku błędnych deklaracji za wcześniejsze miesiące, korektę należy złożyć w postaci papierowej zgodnie ze „starym wzorem” dostępnym w Bazie Wiedzy w zakładce Do pobrania.


02-07-2021

Nowy termin spłaty rat do TFZ

1 lipca opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalone zmiany obejmują przesunięcie terminu spłaty wsparcia udzielonego przez TFZ dla przedsiębiorców turystycznych w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, termin spłaty pierwszej raty przesunięty jest na 31 grudnia 2021 r. Następne raty rozłożone zostały na kolejne miesiące, a termin ich spłaty przypada na 21. dzień każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2022 r.

Według dotychczasowych przepisów, termin spłaty pierwszej raty przypadał na 21 kwietnia br. Po przesunięciu tego terminu na grudzień br., wszelkie dotychczas uiszczone przez przedsiębiorców turystycznych należności zostaną odpowiednio przypisane ratom z nowym terminem płatności.

Harmonogram spłaty wygenerowany indywidualnie dla każdego z przedsiębiorców turystycznych, którzy skorzystali ze wsparcia TFZ zostanie odpowiednio zaktualizowany. Szczegóły dotyczące harmonogramu dostępne są w zakładce Harmonogram widocznej po zalogowaniu w portalu TFG.


29-06-2021

Przesunięcie terminu spłaty rat do TFZ

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych. 25 czerwca br. ustawa została przyjęta przez Sejm i przekazana do podpisu przez Prezydenta, po czym zostanie przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zmiany obejmują przesunięcie terminu spłaty wsparcia udzielonego przez TFZ dla przedsiębiorców turystycznych w związku z wybuchem pandemii. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, termin spłaty pierwszej raty przesunięty zostanie na 31 grudnia 2021 r. Następne raty rozłożone zostaną na kolejne miesiące, a termin ich spłaty przypadać będzie na 21. dzień każdego miesiąca, począwszy od stycznia 2022 r.

Według dotychczasowych przepisów, termin spłaty pierwszej raty przypadał na 21 kwietnia br. Po przesunięciu tego terminu na grudzień br., wszelkie dotychczas uiszczone przez przedsiębiorców turystycznych należności zostaną odpowiednio przypisane ratom z nowym terminem płatności.


31-03-2021

Zmiana infolinii TFG

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia jedynym numerem telefonicznym do kontaktu z Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym w sprawie zwrotów za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii jest Infolinia UFG +48 22 53 96 100. Nasi konsultanci są dla Państwa dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00.


12-02-2021

Deklaracja TFP – nowa funkcjonalność dla przedsiębiorców turystycznych w portalu TFG

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy turystyczni mają obowiązek przekazywania składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Składki powinny być naliczane od umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., a pierwsze deklaracje TFP należy złożyć do 21 lutego 2021 r. za styczeń 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną.

Od 12 lutego 2021 r. organizatorzy turystyki posiadający konto w portalu TFG mogą korzystać nie tylko ze zdalnej formy składania deklaracji TFG, ale również przekazywania informacji o wysokości składek na TFP.

Po zalogowaniu się na swoje konto w Portalu i wybraniu w menu obszaru „Deklaracje” użytkownik ma możliwość złożenia deklaracji TFP. Dla ułatwienia procesu system automatycznie uzupełni formularz deklaracji TFP wartościami wykazanymi przez przedsiębiorcę w deklaracji TFG.

Składkę na TFP należy uiszczać na inny numer rachunku bankowego niż składkę na TFG. Numery rachunków zostaną wyświetlone na potwierdzeniu złożenia deklaracji. Informacja ta zostanie przekazana również listem lub korespondencją elektroniczną w portalu TFG, jeśli przedsiębiorca wyraził zgodę na tę formę korespondencji.

W Bazie wiedzy znajdują się materiały informacyjne, w tym filmy instruktażowe, które ułatwią korzystanie z Portalu TFG.07-01-2021

Ważne informacje dla przedsiębiorców turystycznych – nowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe wysokości składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Od 1 stycznia 2021 r. organizatorzy turystyki mają także obowiązek odprowadzania składek na nowo utworzony Turystyczny Fundusz Pomocowy. Wysokości składek zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy.

W odniesieniu do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, zmiana obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. wprowadza obowiązek odprowadzania składki w wysokości 2 zł od każdego podróżnego objętego umową o imprezę turystyczną zawartą po 31.12.2020 r., jeżeli:

 • impreza jest organizowana na terytoriach państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej;
 • wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej.

W przypadku, gdy dla ww. zakresu terytorialnego wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka pozostaje bez zmian, tzn. wynosi 0 zł. Bez zmian pozostają również pozostałe składki na TFG.

W odniesieniu do Turystycznego Funduszu Pomocowego (powołanego na mocy przepisów ustawy COVID-owej), nowością i zmianą mającą zastosowanie wobec przedsiębiorców turystycznych są składki od każdego podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej (nie dotyczą powiązanych usług turystycznych) w wysokości ustalanej następująco:

 • w przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są przyjmowane w całości lub w części przed realizacją imprezy turystycznej, składki na TFP są takiej samej wysokości, jak składki na TFG;
 • w przypadku, gdy wpłaty od podróżnych są w całości przyjmowane po realizacji imprezy turystycznej, składka na TFP wynosi 0 zł.

Warto podkreślić, że składki powinny być naliczane wg ww. rozporządzeń dla umów zawartych od 1 stycznia 2021 r., zaś pierwsze deklaracje ze składkami wynikającymi z ww. przepisów należy składać od lutego 2021 r. za styczeń 2021 r. (deklaracje składa się do 21. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy).

Uwaga: składanie deklaracji na TFP będzie możliwe wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu TFG. Nowa funkcjonalność Portalu zostanie udostępniona w lutym 2021 r.


15-12-2020

Informacja dla organizatorów i podróżnych – potwierdzenie wpłat wykazanych we wniosku o wypłatę COVID

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny informuje, iż w najbliższych dniach będzie przesyłać korespondencję do organizatorów turystyki, którzy złożyli wnioski w ramach wypłat z TFZ. Korespondencja ta będzie prowadzona w ramach komunikacji na Portalu TFG i będzie dotyczyć potwierdzenia przez organizatorów wpłat dokonanych przez podróżnych. Potwierdzenia te będą niezbędne do uruchomienia wypłat dla podróżnych, których wnioski nie znalazły się w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności. Mając na uwadze interes wszystkich stron, a szczególnie podróżnych oczekujących na wypłaty, uprzejmie prosimy organizatorów turystyki o możliwe szybkie udzielenie informacji zwrotnej. Szczegółowe informacje znajdą się na kontach przedsiębiorców (organizatorów imprez) w Portalu TFG w przesłanej przez nas korespondencji, dlatego zachęcamy do logowania się i zapoznania z przesyłanymi przez nas informacjami. Brak informacji zwrotnej od organizatora oznaczał będzie brak wypłaty dla podróżnego.


08-12-2020

Wnioski COVID – nowe informacje

W odpowiedzi na liczne zapytania podróżnych, wyjaśniamy sposób liczenia terminów 30 i 14 dni dla wniosków o zwrot środków przedstawiamy sposób obliczania terminów zgodny z ustawą. W dalszej części podajemy aktualne informacje na temat wniosków, w których jedyną rozbieżnością była data zawarcia umowy, a pozostałe dane były zgodne oraz na temat wniosków, które muszą zostać poddane weryfikacji w systemach zewnętrznych.

Ustawowy sposób obliczania terminów dla wniosków

Do obliczenia terminu weryfikacji i rozpatrywania wniosku należy zastosować odpowiedni przepis ustawy*: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosków organizatora turystyki oraz podróżnego i potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych w nich zawartych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków dokonuje ich weryfikacji, biorąc pod uwagę dostępność środków na Turystycznym Funduszu Zwrotów. Zasadniczą kwestią dotyczącą liczenia terminów jest to, że w przypadku złożenia przez organizatora turystyki lub podróżnego wniosków zawierających nieprawidłowe dane, zachodzi ryzyko niepowiązania ich ze sobą, co może doprowadzić do sytuacji, w której nie jest możliwe zidentyfikowanie późniejszego ze złożonych wniosków, od którego daty złożenia należy liczyć 30 dniowy termin na weryfikację. W takich przypadkach osoby, które złożyły błędne albo niedające się powiązać wnioski otrzymały w systemie teleinformatycznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego komunikat informujący o tym fakcie, a także prośbę o ponowną weryfikację danych złożonego przez siebie wniosku. Dlatego stale zachęcamy podróżnych do obserwacji zmian statusu, jakie zachodzą w ich wnioskach oraz śledzenia powiadomień i korespondencji. Możliwe jest to po zalogowaniu się na konto w Portalu TFG, z którego podróżny złożył wniosek.

Ważna informacja: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu wniosku organizatora turystyki i wniosku podróżnego, dokonuje oceny ich kompletności. W przypadku otrzymania niekompletnego wniosku lub rozbieżności w złożonym wniosku, wzywa organizatora turystyki lub podróżnego do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wniosek organizatora turystyki rozpatruje się w odniesieniu do poszczególnych podróżnych wykazanych w tym wniosku. W przypadku nieuzupełnienia braków lub niezłożenia wyjaśnień przez organizatora turystyki lub podróżnego w terminie określonym w wezwaniu wniosek pozostawia się bez rozpoznania, o czym informuje się organizatora turystyki oraz podróżnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.**

Status wniosków, w których jedyną różnicą była data zawarcia umowy

Zgodnie z wcześniejszą informacją, wnioski, w których jedyną rozbieżnością między tym, co zgłosił podróżny, a tym, co zgłosił organizator była data zawarcia umowy, zostały automatycznie połączone ze sobą, a następnie przekazane do weryfikacji w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności, niezależnym od UFG.

Status wniosków, w których wystąpiły rozbieżności w postaci innej liczby wpłat wykazanej przez podróżnego, a innej wykazanej przez organizatora

Błąd w postaci różnej liczby wpłat wykazanych przez podróżnego i organizatora (tzw. wielowpłaty) – w części wniosków zostały podane informacje na temat liczby i wysokości wpłat uniemożliwiające połączenie się wniosków. Informacje o wpłatach za imprezy turystyczne są podstawowymi informacjami do połączenia wniosków. Być może niezbędne będzie ponowne złożenie wniosków, jednak o szczegółach rozwiązania będziemy informować zainteresowane strony, dlatego zachęcamy do sprawdzania statusu wniosku oraz powiadomień, które kierujemy do podróżnych na ich kontach w Portalu TFG. Ponadto informujemy, że kwestię różnic w liczbie i wysokości wpłat rozwiążemy do dnia 20 grudnia 2020 r., co oznacza, że po tym dniu będziemy sukcesywnie kierować je do weryfikacji w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności, a następnie – po pozytywnym potwierdzeniu – do wypłaty.

Status wniosków, które trafiły do weryfikacji w zewnętrznych systemach

Zgodnie z ustawą, UFG weryfikuje wnioski w zewnętrznym systemie potwierdzającym realizację płatności (art. 15ka ust. 16 w zw. z ust. 22). Pozytywny wynik takiej weryfikacji oznacza skierowanie wniosku na kolejny etap, którym jest wypłata środków. W takiej sytuacji wniosek otrzyma status „zlecono wypłatę”. W przypadku braku pozytywnej weryfikacji w w/w systemie, może okazać się, że termin rozpatrywania wniosku może być wydłużony nawet do maksymalnego przewidzianego w ustawie. Chcąc usprawnić i przyspieszyć procedurę zwrotu środków, w razie braku potwierdzenia pozytywnej weryfikacji w w/w zewnętrznym systemie, UFG będzie się kontaktować z przedsiębiorcami turystycznymi w celu dodatkowego potwierdzenia otrzymanych przez nich płatności. UFG dołoży wszelkich starań, aby realizować zwroty w najszybszych możliwych terminach, tzn. po otrzymaniu stosownych potwierdzeń. Przewidujemy zakończenie dodatkowej weryfikacji oraz skierowanie poprawnie zweryfikowanych wniosków do wypłaty do dnia 14.02.2021 r. Jednocześnie zachęcamy do sprawdzania statusu wniosków na kontach podróżnych w Portalu TFG oraz do sprawdzania salda rachunków wskazanych przez podróżnych do zwrotu.

______________________________________________________________________________

* Art. 15ka ust. 16 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

** Zgodnie z art. art. 15ka ust. 14 i 15 ww. ustawy


23-11-2020

Wnioski COVID – nowe informacje

Mając na uwadze sprawny obieg informacji na temat statusu działań związanych z procedurą zwrotu środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz chcąc uwzględnić pomysły i uwagi zgłaszane zarówno przez przedsiębiorców turystycznych jak i podróżnych, przekazujemy Państwu informacje na temat działań podejmowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Poniżej przedstawiamy aktualne działania i status prac.

1.    Bieżące wypłaty

Wypłaty ruszyły i są realizowane, a ich zlecenia odbywają się siedem dni w tygodniu. Dotyczą one wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację. Zarówno podróżny jak i organizator imprezy widzi w swoim wniosku status „Zlecono do wypłaty” w odniesieniu do pozycji, dla której taka wypłata została przekazana do realizacji.

2.    Wnioski organizatorów oraz podróżnych złożone z różnymi danymi, które uniemożliwiły połączenie

W odniesieniu do najczęściej występujących błędów po stronie wniosków podróżnych i organizatorów zostaną wdrożone dodatkowe funkcjonalności pozwalające na połączenie wniosków i przekazanie ich do następnego etapu:

a) Błędna data zawarcia umowy - do 30 listopada UFG zmodyfikuje system, w wyniku czego połączą się wnioski, w których jedyną różnicą/rozbieżnością jest data zawarcia umowy, a wszystkie pozostałe dane są identyczne zarówno po stronie wniosku podróżnego jak i organizatora. Dzięki takiej korekcie wykonanej przez UFG nie będzie konieczne ponowne składanie wniosków.

b) Błąd w postaci różnej liczby wpłat wykazanych przez podróżnego i organizatora (tzw. wielowpłaty) – w części wniosków zostały podane informacje na temat liczby i wysokości wpłat uniemożliwiające połączenie się wniosków. Informacje o wpłatach za imprezy turystyczne są podstawowymi informacjami do połączenia wniosków. Być może niezbędne będzie ponowne złożenie wniosków, jednak o szczegółach rozwiązania będziemy informować zainteresowane strony. Kwestię różnic w liczbie i wysokości wpłat rozwiążemy do 20 grudnia 2020r. 

3.    Nowe powiadomienia kierowane do podróżnych

W tygodniu 23-29 listopada w Portalu TFG (na kontach użytkowników) zostaną wysłane dodatkowe dedykowane powiadomienia w następujących kategoriach:

a) Do podróżnych posiadających status „oczekiwanie na wniosek/wpłatę przedsiębiorcy” - w tym przypadku nie nastąpiło połączenie wniosków z różnych powodów mieszczących się w następujących pięciu kategoriach:

 • Nazwa organizatora (we wniosku podróżnego konieczny jest wybór poprawnej nazwy z rozwijalnej listy)
 • PESEL albo rodzaj oraz seria i nr dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych)
 • Numer umowy albo rezerwacji (w przypadku braku numeru umowy albo rezerwacji we wniosku podróżnego należy zaznaczyć pole „Brak numeru umowy/rezerwacji”)
 • Data rozpoczęcia imprezy turystycznej (jeśli brak jest numeru umowy albo rezerwacji w obu wnioskach)
 • Waluta wpłaty

Do tych podróżnych zostaną wysłane dedykowane powiadomienia informujące o rozbieżności występującej w danym polu.

b) Do podróżnych posiadających status ”przekazano do weryfikacji” – w tym przypadku zostaną wysłane powiadomienia informujące o dalszych działaniach bądź informacja o wypłacie, która nastąpi w ciągu kilku dni.

4.    Nowe powiadomienia do podróżnych – kontakt z organizatorami

Po otrzymaniu powiadomień wymienionych w pkt 3 powyżej powinien nastąpić kontakt pomiędzy podróżnymi a organizatorami i wymiana informacji pozwalających na poprawę błędów. W wyżej wskazanych przypadkach niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku przez stronę, która popełniła błąd.

5.    Dedykowana infolinia dla organizatorów imprez turystycznych

UFG utworzy dedykowaną infolinię dla organizatorów. Informacji na temat działań UFG oraz statusu wniosków będą udzielać specjalnie wybrani i uprzednio przeszkoleni najlepsi konsultanci (2-3 osoby). Infolinia powstanie do 26 listopada br., numer telefonu jest taki sam, jak numery ogólne na infolinię uruchomioną przez UFG, organizator po wybraniu numeru wybiera opcję wskazaną przez komunikat głosowy.

Chcemy podkreślić, że jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, jak i branży turystycznej, w tym Polskiej Izby Turystyki oraz podróżnych. Dziękujemy bardzo za zgłaszane przez Państwa propozycje i uwagi, niektóre z nich, jak pokazano powyżej, będziemy mogli wspólnie zrealizować.

Będziemy również aktywnie komunikować kolejne kroki i status procesu zwrotu środków wpłaconych za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii.


10-11-2020

Ważna informacja – ruszyły pierwsze wypłaty dla podróżnych

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że ruszyły pierwsze wypłaty tytułem zwrotu środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Podróżnych oczekujących na zwrot środków prosimy zatem o cierpliwość, w kolejnych dniach będziemy sukcesywnie realizować następne wypłaty.

Jednocześnie informujemy, że w dużej części wniosków złożonych zarówno przez podróżnych jak i organizatorów wystąpiły rozbieżności uniemożliwiające ich dalsze procedowanie. UFG zaangażował dodatkowe zasoby i środki, aby dokonać niezbędnej korekty wszystkich rozbieżności i pomóc zarówno klientom, jak i touroperatorom. Może się jednak okazać, że niezbędne będzie ponowne złożenie wniosku. Uwaga: dotyczy to jednak wyłącznie części podróżnych i organizatorów, o czym będziemy kolejno informować zainteresowane strony w nadchodzących dniach.

Do najczęstszych rozbieżności należą różnice w datach zawarcia umowy, różne wartości podawane jako kwoty do zwrotu, niewłaściwa pisownia nazwisk z polskimi znakami, zaokrąglanie kwot, błędy w numerach PESEL, NIP, itd. Zdarzało się również kilkukrotne złożenie tych samych wniosków przez organizatorów czy składanie wniosków dotyczących klientów, którzy ostatecznie nie zrezygnowali z realizacji imprezy turystycznej, a także składanie wniosków z konta podróżnego, innego niż podróżny, który zawarł umowę. Chociaż wiele z tych rozbieżności udaje się wyjaśniać na bieżąco, to UFG informuje, że mając na uwadze skalę błędów i zakres korekt, które muszą być wykonane, okres weryfikacji w przypadku części złożonych wniosków może zostać przedłużony do czterech miesięcy.

Informacje na temat kolejnych wypłat oraz inne ważne informacje dla podróżnych i organizatorów będą umieszczane na bieżąco w portalu tfg.ufg.pl.


19-10-2020

Ważna informacja zwrot środków za imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii

W Portalu TFG zostały opublikowane materiały dla podróżnych. Tłumaczą one w przystępny sposób jak złożyć wniosek o zwrot środków wpłaconych na imprezy turystyczne odwołane z powodu pandemii. Specjalnie dla Państwa wygody przygotowaliśmy film oraz instrukcję. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami pod tym linkiem.


01-10-2020

Ustawa o zwrocie środków z TFZ weszła w życie

W dniu 1 października br. weszła w życie ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Umożliwia ona zwrot środków podróżnym z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu pandemii COVID-19.

Z tym dniem na Portalu TFG udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków o zwrot podróżnym środków wpłaconych na imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu Covid-19.


25-09-2020

Ustawa o zwrocie środków z TFZ opublikowana

W dniu 23 września 2020 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , która umożliwi zwrot środków podróżnym z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu pandemii COVID-19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 października 2020 r. Z tym dniem na Portalu TFG zostanie udostępniona funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków o zwrot podróżnym środków wpłaconych na imprezy turystyczne niezrealizowane z powodu Covid-19.


17-09-2020

Zwrot środków z tytułu nieodbytych imprez turystycznych

Na posiedzeniu w dniu 17 września 2020 r. Sejm przyjął ustawę, która umożliwi zwrot środków podróżnym z tytułu imprez turystycznych niezrealizowanych z powodu zagrożenia pandemicznego. Ustawa zostanie skierowana do Prezydenta z wnioskiem o podpisanie.

Informacje na temat ustawy można znaleźć pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=559.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią. Przypominamy jednocześnie, że ustawa nie jest jeszcze obowiązującym prawem, dlatego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie dokonuje jeszcze zwrotów środków, o których mowa w ustawie.

Ustawa wejdzie w życie dopiero po jej ogłoszeniu i zgodnie z terminem w niej wskazanym.


25-05-2020

Co trzeci przedsiębiorca z branży turystycznej z kontem na nowym Portalu TFG

Uruchomiony nieco ponad dwa miesiące temu nowy portal Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego cieszy się coraz większą popularnością w branży turystycznej. Konto na portalu założyło bez mała 1 500 przedsiębiorców z całej Polski. Oznacza to, że już co trzeci przedsiębiorca organizujący imprezy turystyczne bądź ułatwiający skorzystanie z nich posiada konto na Portalu TFG. W ciągu nieco ponad dwóch miesięcy funkcjonowania nowego portalu za jego pośrednictwem wpłynęły 3 772 e-deklaracje, w tym 176 elektronicznych korekt deklaracji.

Wymogi sytuacji epidemicznej sprawiły, że portal zyskał właśnie nową funkcjonalność, pozwalającą przedsiębiorcom na zdalny, wygodny i elektroniczny kontakt z Funduszem w sprawie zwrotu wpłaconej składki. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa przedsiębiorcy mogą wystąpić o zwrot składek wpłaconych do TFG. Jest to możliwe, gdy umowa o udział w imprezie turystycznej zostanie rozwiązana ze względu na epidemię COVID-19 i przedsiębiorca zwróci klientowi 100% dokonanych przez niego wpłat. Do tej pory wnioski o zwrot wpłat na TFG można było składać w postaci tradycyjnej korespondencji papierowej albo w postaci podpisanej korespondencji elektronicznej za pośrednictwem systemu ePUAP. Od teraz przedsiębiorcy mogą składać wnioski również za pośrednictwem nowego Portalu TFG. Dzięki wprowadzeniu podpisu elektronicznego na Portalu TFG można sprawnie odzyskać składki wpłacone z tytułu odwołanych imprez turystycznych. W tym celu należy utworzyć wniosek w kategorii korespondencji „Zwrot składek na TFG”, dołączyć wymagane załączniki i złożyć podpis profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Przypominamy, że zwrot składki nie odbywa się automatycznie. Prócz wniosku przedsiębiorca powinien wykazać kwotę podlegającą zwrotowi, zaś do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, oświadczenie organizatora turystyki dotyczące dat skutecznego rozwiązania umów, deklarację (o ile nie została już wcześniej złożona) oraz wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi. Szczegóły na temat wniosku o zwrot składki znajdują się na Portalu TFG w informacji Koronawirus - zwroty składek dla przedsiębiorców.

Planowany jest dalszy rozwój funkcjonalności nowego Portalu TFG i cyfryzacja kolejnych obszarów funkcjonowania Funduszu tak, aby kontakt dla przedsiębiorców i możliwość załatwienia spraw były jeszcze szybsze, wygodniejsze i oparte na danych cyfrowych w miejsce papierowych nośników informacji.


05-03-2020

Start pilotażu nowego Portalu TFG

Projekt pt. „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG)”, realizowany w związku z otrzymaniem przez UFG dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania 2.1. POPC, znajduje się już w ostatniej fazie prac.

W ostatnich dniach zakończony został pierwszy etap wdrożenia produkcyjnego nowego Portalu TFG, za pośrednictwem którego udostępnione zostały wysokiej jakości e-usługi publiczne dla przedsiębiorców turystycznych realizujących swoje ustawowe obowiązki, uprawnienia lub zadania związane z funkcjonowaniem TFG. Tym samym rozpoczął się okres pilotażu, w ramach którego nowy Portal TFG będzie funkcjonował równolegle z dotychczasowymi rozwiązaniami informatycznymi TFG.

Nowy Portal TFG jest dostępny na stronie tfg.ufg.pl i zawiera zarówno funkcjonalności udostępnione publicznie (niewymagające logowania), jak i funkcjonalności dedykowane użytkownikom zalogowanym w jednej z dwóch stref - obywatela albo przedsiębiorcy turystycznego. W kolejnym etapie wdrożenia zostaną udostępnione funkcjonalności dedykowane użytkownikom zalogowanym w strefie kontrahenta (instytucji). Docelowo nowy Portal TFG ma zastąpić dotychczasowe funkcjonalności udostępniane w ramach Portalu UFG w zakładce Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i objąć również dotychczasowe funkcjonalności Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja).

Podróżni w jednym miejscu będą mogli sprawdzić czy dane biuro działa legalnie tzn. czy posiada wpis do Ewidencji i odpowiednie zabezpieczenie finansowe na wypadek swojej niewypłacalności, a także dowiedzieć się, jaki jest zakres ochrony wynikający z systemu zabezpieczeń finansowych na rynku usług turystycznych oraz jakie są zasady funkcjonowania TFG i procedury postępowania w przypadku niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych.

W kolejnym etapie wdrożenia marszałkom województw i podmiotom udzielającym zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych nowy Portal TFG umożliwi sprawną obsługę niewypłacalności w przypadku konieczności uruchomienia środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a poszkodowani podróżni uzyskają wygodny dostęp do informacji o statusie swojego roszczenia w TFG.

Podmioty administracji publicznej, pełniące funkcje organów rejestrowych i kontrolnych dla działalności przedsiębiorców turystycznych, nowy Portal TFG docelowo wyposaży również w narzędzia do usprawnienia bieżącego nadzoru, pozwalające m.in. szybciej wyeliminować nieprawidłowości na rynku turystycznym.

Przedsiębiorcom turystycznym nowy Portal TFG umożliwi przede wszystkim kompleksową realizację obowiązków w zakresie składania deklaracji i uiszczania składek na rzecz TFG. Korzystanie z funkcjonalności nowego Portalu TFG wymaga uprzedniego zarejestrowania konta przedsiębiorcy turystycznego. W związku z tym, że od 1 lipca 2020 r. składanie deklaracji elektronicznych będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem nowego Portalu TFG, zachęcamy przedsiębiorców turystycznych do rejestrowania kont na Portalu TFG już w okresie pilotażu.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności nowego Portalu TFG oraz procedury rejestracji konta przedsiębiorcy turystycznego i konta obywatela znajdują się w Bazie Wiedzy.


Stopka