• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Najczęściej zadawane pytania

1. W jaki sposób złożyć e-deklarację?

• Od marca 2020 r. na stronie internetowej tfg.ufg.pl istnieje możliwość składania e-deklaracji, po uprzednim zarejestrowaniu przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG. W tym celu wymagane jest podanie loginu – Państwa numeru ewidencyjnego z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) oraz hasła, które jest przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny każdemu organizatorowi turystyki i przedsiębiorcy turystycznemu listem poleconym, po wpisaniu przedsiębiorcy przez właściwy urząd marszałkowski do Ewidencji.

• Formularz rejestracji przedsiębiorcy turystycznego jest dostępny na stronie tfg.ufg.pl po kliknięciu na przycisk „Zaloguj jako: Przedsiębiorca”, a następnie wybraniu opcji „Nie masz konta? Zarejestruj się”. Podczas rejestracji na Portalu TFG wymagane jest utworzenie imiennego konta administratora. Administrator zarządza utworzonym kontem przedsiębiorcy turystycznego oraz może dodawać indywidualne konta użytkowników uprawnionych do działań w imieniu przedsiębiorcy turystycznego.

• Do czerwca 2020 r. logowania do e-deklaracji można dokonać również na dotychczasowych zasadach na Portalu UFG. W celu złożenia e-deklaracji wymagane jest podanie loginu – swojego numeru ewidencyjnego z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) oraz hasła, które zostały przekazane przez UFG każdemu przedsiębiorcy turystycznemu listem poleconym.

UWAGA! Zielony przycisk „ZALOGUJ” mieszczący się w prawym górnym rogu strony internetowej, nie służy do logowania do TFG.

 

2. W jaki sposób można otrzymać dane do logowania do składania e-deklaracji?

• Dane do logowania do składania e-deklaracji są automatycznie wysyłane przez UFG, po wpisaniu przedsiębiorcy przez właściwy urząd marszałkowski do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja). Pismo jest wysyłane listem poleconym na adres do doręczeń lub w przypadku jego braku na adres siedziby przedsiębiorcy.

• W przypadku nieotrzymania lub utraty takiego pisma należy wysłać maila na adres tfg@ufg.pl z prośbą o powtórne przesłanie pisma z danymi do logowania przesyłką pocztową (jest to jedyna forma uzyskania danych do logowania). W treści e-maila należy podać swój numer z Ewidencji prowadzonej przez UFG (dawniej z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) lub NIP.

• Do czasu otrzymania danych do logowania należy składać deklaracje w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres UFG.

 

3. Od kiedy należy składać nowe deklaracje?

Pierwszym okresem, za który należy złożyć nową deklarację był lipiec 2018 r. Od marca 2020 r. deklaracje zgodnie z nowym wzorem można składać zarówno w formie e-deklaracji na Portalu UFG, jak i na stronie internetowej tfg.ufg.pl, po uprzednim zarejestrowaniu przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG

Stare deklaracje obowiązywały od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r. Zaległe deklaracje lub korekty deklaracji za ten okres należy składać na starym wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z 2016 roku.

• Pierwszym okresem, za który należało złożyć starą deklarację i odprowadzić składkę do TFG był okres od 26 do 30 listopada 2016 roku. W deklaracji za listopad 2016 należało wykazać umowy zawarte jedynie w tym okresie. Kolejne deklaracje powinny obejmować wszystkie umowy zawarte w ciągu całego miesiąca.

• Do czerwca 2020 r. zaległe deklaracje za okres od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r. można jeszcze złożyć w formie e-deklaracji na Portalu UFG. Po tym okresie złożenie zaległych deklaracji za ten okres będzie możliwe jedynie w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres UFG.

 

4. Według jakich zasad należy wykazywać umowy w deklaracji?

• Deklarację należy złożyć do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca. W deklaracji wykazuje się jedynie umowy o imprezy turystyczne lub powiązane usługi turystyczne zawarte w danym miesiącu, za który składana jest deklaracja.

• Na potrzeby realizacji obowiązków względem TFG nie ma znaczenia data realizacji imprezy turystycznej lub powiązanej usługi turystycznej, a jedynie data zawarcia umowy.

 

5. W jaki sposób należy wpłacić składki na TFG?

• Należną składkę należy uiścić do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca.

• Jeżeli z deklaracji wynika należna składka do TFG należy dokonać płatności na konto wskazane w piśmie z danymi do logowania do e-deklaracji lub w wezwaniu wysłanym przez UFG.

• W przypadku nieotrzymania pisma zawierającego wskazanie indywidualnego rachunku bankowego, płatności należy dokonać na rachunek ogólny dostępny w zakładce Dla przedsiębiorców turystycznych/ Składka oraz skontaktować się z UFG za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres tfg@ufg.pl, w celu pozyskania indywidualnego numeru rachunku bankowego.

• Od marca 2020 r. poprzez indywidualne konto na Portalu TFG istnieje także możliwość dokonania on-line płatności należnej składki za pośrednictwem serwisu DotPay.pl. Formularz płatności on-line zapewnia automatyczne wypełnianie danych do przelewu.

 

6. W jaki sposób można złożyć zaległe deklaracje?

• Do czerwca 2020 r. zaległe deklaracje można złożyć zarówno w formie e-deklaracji na Portalu UFG, jak i w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres UFG. Po tym okresie złożenie zaległych deklaracji za okres od listopada 2016 r. do czerwca 2018 r. będzie możliwe jedynie w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres UFG.

• Zasady logowania w celu złożenia zaległych e-deklaracji pozostają takie same, jak w przypadku składania bieżących deklaracji. Przedsiębiorcy, którzy mają zaległości w składaniu deklaracji, po zalogowaniu i kliknięciu na przycisk „Wypełnij deklarację” będą mieli możliwość wyboru z rozwijalnej listy okresu, za który chcą złożyć zaległą deklarację. Na liście rozwijalnej znajdują się wyłącznie okresy, dla których nie została złożona deklaracja do TFG. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają możliwość samodzielnej weryfikacji czy mają jakieś zaległości w składaniu deklaracji do TFG.

• Od marca 2020 r. również na stronie internetowej tfg.ufg.pl istnieje możliwość składania zaległych e-deklaracji za lipiec 2018 r. i kolejne miesiące, po uprzednim zarejestrowaniu przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG.

 

7. W jaki sposób można złożyć korekty deklaracji?

• Od marca 2020 r. na stronie internetowej tfg.ufg.pl istnieje możliwość składania elektronicznych korekt deklaracji za lipiec 2018 r. i kolejne miesiące, po uprzednim zarejestrowaniu przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG.

• Składanie korekt deklaracji za czerwiec 2018 r. i wcześniejsze miesiące jest możliwe jedynie w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres UFG.

• Wzór deklaracji (załącznik do rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji) należy traktować jako „formularz do ręcznego wypełnienia”, a zatem powinno się go wydrukować, wypełnić i podpisać. Każda sekcja dotycząca zawartych umów i należnych składek powinna być wypełniona cyframi. Pola, które nie dotyczą danego przedsiębiorcy należy uzupełnić, poprzez wpisanie zera.

• Należy pamiętać o złożeniu podpisu na papierowej wersji deklaracji. Podpis powinien zostać złożony przez osobę uprawnioną do składania deklaracji w imieniu przedsiębiorcy.

• Za każdy miesiąc należy wypełnić oddzielny formularz. Deklaracje należy wysłać na adres UFG.

 

8. Gdzie znajduje się formularz/wzór deklaracji składanej do TFG?

• Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1174). Deklaracje za lipiec 2018 r. i kolejne miesiące należy składać według „nowego wzoru”. Na podstawie ww. wzoru opracowany został aktualny FORMULARZ DEKLARACJI PAPIEROWEJ do pobrania.

• Zaległe deklaracje oraz korekty deklaracji za czerwiec 2018 r. i wcześniejsze miesiące należy składać zgodnie ze „starym wzorem” deklaracji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wzór deklaracji obowiązujący do czerwca 2018 r. można pobrać TUTAJ.

 

9. Nie mogę złożyć e-deklaracji, ponieważ system „blokuje się” na zakładce Zabezpieczenia finansowe. (dotyczy e-deklaracji składanej na portalu UFG)

• Należy sprawdzić czy okres obowiązywania zabezpieczenia obejmuje miesiąc, za który składana jest deklaracja np. w deklaracji za maj 2018 składanej w czerwcu 2018 musi być wskazane zabezpieczenie, które obowiązywało w maju 2018, a nie dopiero od czerwca 2018.

• Należy sprawdzić czy w tabeli z zabezpieczeniami finansowymi nie widnieją powtarzające się lub nieaktualne zabezpieczenia finansowe. W systemie można wpisać maksymalnie 10 pozycji w tabeli z zabezpieczeniami finansowymi i przy próbie dodania 11 pozycji nie uda się złożyć e-deklaracji. Należy usunąć powtarzające się i nieaktualne zabezpieczenia finansowe, dodać zabezpieczenie aktualne i wówczas złożenie e-deklaracji będzie możliwe.

• Nie należy co miesiąc dodawać tego samego zabezpieczenia finansowego, ponieważ system podczytuje dane o zabezpieczeniu finansowym z poprzedniej e-deklaracji. Należy dodać tylko brakujące zabezpieczenie finansowe lub zaktualizować termin obowiązywania, jeżeli zabezpieczenie finansowe widniejące w tabeli nie obejmuje miesiąca, za który składana jest deklaracja.

 

10. Gdzie można znaleźć podział na kraje europejskie i pozaeuropejskie?

• Terytoria państw europejskich na potrzeby działalności przedsiębiorców turystycznych zostały wymienione w Załączniku do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (poz. 2465). Zastosowany został podział na kontynenty przyjmowany przez Międzynarodową Unię Geograficzną.

 

11. Co zmieniło się w przepisach od 1 lipca 2018 roku?

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która weszła w życie 1 lipca 2018 roku zastąpiła przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych dotyczące organizatorów turystyki, pośredników turystycznych oraz agentów turystycznych.

• Ustawa określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych.

• Przepisów nowej ustawy nie stosuje się, w przypadku:

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych zawieranej między przedsiębiorcą turystycznym a przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu cywilnego albo podmiotem prowadzącym działalność odpłatną,

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.

• Wraz z wejściem w życie nowej ustawy, zmianie uległy również rozporządzenia dotyczące wysokości składek na TFG oraz wzoru deklaracji składanej przez przedsiębiorców turystycznych do UFG.

• Z nowymi przepisami można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce Baza wiedzy/ Dokumenty i akty prawne.

• W przypadku wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nowych przepisów należy zwrócić się do Ministerstwa Rozwoju (Departament Turystyki) lub do właściwego urzędu marszałkowskiego, w którym przedsiębiorca posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (komórka właściwa do spraw turystyki).

• Na stronie internetowej dawnego Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały opublikowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji obowiązujących przepisów w pierwszej kolejności zachęcamy do zapoznania się z ww. odpowiedziami dostępnymi TUTAJ.

 

12. Dlaczego otrzymałem wezwanie do złożenia zaległych deklaracji i uiszczenia składek do TFG? Nie zawierałem żadnych umów, więc obowiązek mnie nie dotyczy.

• Każdy przedsiębiorca turystyczny ma obowiązek składać deklarację za każdy miesiąc, w którym posiadał wpis do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.

• Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie została zawarta żadna umowa z klientem/podróżnym, jak również w przypadku zawarcia umów, za które składka wynosi 0 zł.

 

13. Dlaczego otrzymałem wezwanie do złożenia zaległych deklaracji i uiszczenia składek do TFG? Miałem zawieszoną działalność / zakończyłem działalność, więc obowiązek mnie nie dotyczy.

• Obowiązek składania deklaracji i odprowadzania składki do TFG nie dotyczy przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. O zawieszeniu działalności należy informować marszałka województwa, u którego przedsiębiorca uzyskał wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

• Jeżeli wykreślenie z rejestru prowadzonego przez marszałka województwa lub zawieszenie działalności nastąpiło przed 26 listopada 2016 r. należy jedynie złożyć pisemne wyjaśnienie w odpowiedzi na wezwanie.

• Jeżeli wykreślenie z rejestru lub zawieszenie działalności nastąpiło po 26 listopada 2016 r. należy złożyć zaległe deklaracje za okres, poprzedzający wykreślenie z rejestru lub zawieszenie działalności oraz złożyć pisemne wyjaśnienie w odpowiedzi na wezwanie. Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca wykonywał działalność jedynie przez część miesiąca (np. zawieszenie działalności od 3 grudnia), wówczas przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji, za okres w którym nie miał zawieszonej działalności (tj. do 3 grudnia).

 

14. Gdzie można zgłaszać przypadki prowadzenia działalności organizatora turystyki/przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez posiadania wpisu do rejestru?

• Przypadki prowadzenia działalności bez posiadania wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych można zgłaszać do marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw turystyki. Organy te są uprawnione do kontroli podmiotów niezgłoszonych do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona przez nie działalność wymaga posiadania takiego wpisu.

• W zakresie zweryfikowania legalności i rzetelności działania, przedsiębiorców może kontrolować także Inspekcja Handlowa. Zadania Inspekcji Handlowej wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy, do których można zgłosić przypadek prowadzenia działalności gospodarczej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.


15. Jak można uzyskać zwrot składek wpłaconych na TFG na mocy ustawy uchwalonej w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568), przewiduje możliwość zwrotu przedsiębiorcom turystycznym wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy jest to możliwe, gdy:

1) podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548), lub

2) organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy,

przy czym odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W opisanej wyżej sytuacji przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy.

Przedsiębiorca turystyczny może wystąpić wyłącznie o zwrot składek przekazanych na TFG. Ustawa nie przewiduje możliwości zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnych, wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy jakichkolwiek innych wypłat ze środków TFG.

Składając do UFG wniosek o zwrot wpłat należy:

1) wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi,

2) dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie,

b) oświadczenie organizatora turystyki dotyczące daty, w której to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne,

c) deklarację,

d) wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

Wzór wniosku można pobrać TUTAJ.

Termin składania deklaracji i sposób wykazywania rozwiązanych lub zmienionych umów nie ulega zmianie w związku z wejściem w życie ww. ustawy. Oznacza to, że przedsiębiorca turystyczny powinien wykazać ww. umowy w sekcji II (pola 61-97) deklaracji składanej za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Natomiast korektę deklaracji za dany miesiąc należy złożyć w przypadku, gdy dane za ten okres uległy zmianie bądź zostały wykazane nieprawidłowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Wnioski o zwrot wpłat na TFG można składać za pośrednictwem nowego Portalu TFG. Wystarczy utworzyć wniosek w kategorii korespondencji „Zwrot składek na TFG”, dołączyć wymagane załączniki i złożyć podpis profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, z dopiskiem „TFG” albo w postaci podpisanej korespondencji elektronicznej za pośrednictwem systemu ePUAP (wybierając „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w Katalogu spraw i wpisując „Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny” w wyszukiwarce podmiotu) na adres elektronicznej skrzynki podawczej (/U_F_G_/SkrytkaESP).

Zwrot składek na TFG odbywa się wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Niezłożenie wniosku w ramach szczególnej procedury zwrotu składek oznacza, że aktualna pozostaje zwykła procedura zarachowania składek na poczet następnych należnych wpłat na TFG. Wykazanie rozwiązanych lub zmienionych umów w złożonej deklaracji upoważnia przedsiębiorcę turystycznego do zarachowania składek wynikających z tych umów na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie przepisy ww. ustawy przewidują możliwość przesunięcia do 180 dni terminu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy oraz zwrotu wpłat podróżnym. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu wpłat podróżnemu, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r. Skorzystanie z tego trybu oznacza brak możliwości ubiegania się o zwrot składek przekazanych na TFG do momentu, gdy odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy stanie się skuteczne i wpłaty zostaną zwrócone podróżnym. Zwrot wpłat klientom stanowi warunek konieczny do uzyskania zwrotu składek przekazanych na TFG, w związku z czym powinien zostać udokumentowany we wniosku składanym przez organizatora turystyki do UFG.

Alternatywnie ww. ustawa wprowadza możliwość skorzystania przez podróżnych z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. W takiej sytuacji umowa nie ulega rozwiązaniu, w związku z czym organizatorowi turystyki nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot składek przekazanych na TFG.

Ponadto na stronie Ministerstwa Rozwoju został opublikowany Poradnik dla podróżnych oraz organizatorów turystyki zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem.


Stopka