• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Deklaracja

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548), wszyscy organizatorzy turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, zobowiązani są m.in. terminowo składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:

  • wyliczenie wysokości należnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
  • liczbę i rodzaj umów o udział w imprezie turystycznej lub umów przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z podróżnym, zawartych w danym miesiącu, liczbę podróżnych objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
  • informacje o zabezpieczeniach finansowych posiadanych w okresie, za jaki jest składana deklaracja oraz o podmiotach ich udzielających,
  • informację o liczbie podróżnych, za których składka jest należna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, a impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, a także w przypadku zmiany liczby podróżnych, których dotyczy dana umowa.

Podmiot będący organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych zobowiązany jest składać deklarację za każdy miesiąc, w którym prowadził działalność. Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zawarta żadna umowa z podróżnym, jak również w przypadku zawarcia umów, w stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki.

Deklarację należy składać do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

Od 1 lipca 2018 r. funkcjonuje nowy wzór deklaracji stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Deklaracje i ewentualne korekty deklaracji zgodne z tymże wzorem należy składać za lipiec 2018 r. i kolejne miesiące.

Aktualny FORMULARZ DEKLARACJI PAPIEROWEJ opracowany na podstawie ww. wzoru można pobrać klikając TUTAJ.

Zaległe deklaracje oraz korekty deklaracji za czerwiec 2018 r. i wcześniejsze miesiące należy składać według wzoru określonego w przepisach obowiązujących przed 1 lipca 2018 r., tj. w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wzór deklaracji obowiązujący do czerwca 2018 r. można pobrać klikając TUTAJ.

Od marca 2020 r. na stronie internetowej tfg.ufg.pl istnieje możliwość składania e-deklaracji, po uprzednim zarejestrowaniu przedsiębiorcy turystycznego na Portalu TFG. W tym celu wymagane jest podanie loginu – Państwa numeru ewidencyjnego z Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) oraz hasła, które jest przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny każdemu organizatorowi turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych listem poleconym, po wpisaniu przedsiębiorcy przez właściwy urząd marszałkowski do Ewidencji.

W przypadku nieotrzymania pisma zawierającego dane do logowania należy skontaktować się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, przesyłając wiadomość e-mail na adres tfg@ufg.pl.

Formularz rejestracji przedsiębiorcy turystycznego jest dostępny na stronie tfg.ufg.pl po kliknięciu na przycisk „Zaloguj jako: Przedsiębiorca”, a następnie wybraniu opcji „Nie masz konta? Zarejestruj się”. Podczas rejestracji na Portalu TFG wymagane jest utworzenie imiennego konta administratora. Administrator zarządza utworzonym kontem przedsiębiorcy turystycznego oraz może dodawać indywidualne konta użytkowników uprawnionych do działań w imieniu przedsiębiorcy turystycznego.

Poprzez indywidualne konto na Portalu TFG istnieje możliwość złożenia zarówno e-deklaracji, jak i korekty złożonej wcześniej deklaracji. Formularz e-deklaracji zawiera mechanizm autouzupełniania danych oraz wskazówki dotyczące właściwego sposobu wypełnienia deklaracji. Po zalogowaniu na Portalu TFG dostępna jest historia złożonych deklaracji.

Dla przedsiębiorców turystycznych, którzy nie zarejestrowali jeszcze konta w nowym Portalu TFG, istnieje możliwość złożenia e-deklaracji na dotychczasowych zasadach na Portalu UFG. Zachęcamy do obejrzenia filmów instruktażowych dotyczących sposobu wypełniania e-deklaracji na Portalu UFG.
Od 1 lipca 2020 r. składanie deklaracji elektronicznych będzie możliwe wyłącznie za pośrednictwem nowego Portalu TFG. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do rejestrowania kont na Portalu TFG już w okresie pilotażu. Po tym okresie dotychczasowa funkcjonalność składania e-deklaracji na Portalu UFG zostanie wyłączona.


Stopka