• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Zasady współpracy

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2139, dalej „Ustawa”), która z dniem 1 lipca 2018 r. zastąpiła ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, każdy podmiot, będący organizatorem turystyki lub przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych (dalej „Przedsiębiorca turystyczny”) jest zobowiązany do składania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracji zawierającej wyliczenie wysokości należnych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz informacje określone w art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy, w tym m.in. liczbę umów zawartych z podróżnymi i liczbę podróżnych objętych tymi umowami. Deklaracje należy składać za każdy miesiąc, w którym dany podmiot prowadził działalność, do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca kalendarzowego, a jej wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1174).

Organizatorzy turystyki i przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych na podstawie złożonych deklaracji zobowiązani są do odprowadzania na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny składki za każdego podróżnego objętego umową o udział w imprezie turystycznej lub z tytułu każdej usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych i opłaconej przez podróżnego. Aktualna wysokość składki została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. 2020 poz. 2372) i powinna być uiszczana w terminie do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca.

Obowiązek składania deklaracji i odprowadzania składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie dotyczy Przedsiębiorcy turystycznego, w okresie zawieszenia wykonywania działalności, jeżeli zawiadomi on marszałka województwa o zaprzestaniu albo zawieszeniu działalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. W przypadku zawieszenia działalności w trakcie miesiąca Przedsiębiorca turystyczny zobowiązany jest do złożenia deklaracji i uiszczenia składki za część miesiąca, w której działalność nie podlegała zawieszeniu.

Niewywiązywanie się z obowiązku terminowego składania do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracji oraz uiszczania składki, obwarowane jest sankcją wykreślenia Przedsiębiorcy turystycznego z rejestru oraz zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. Wykreślenia przedsiębiorcy turystycznego dokonuje właściwy marszałek województwa z urzędu lub na wniosek Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zwrot wpłat dokonanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji:

1)  gdy Przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru i złożył wszystkie wymagane deklaracje oraz odprowadził należne składki w okresie wykonywania działalności, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu;

2)  dokonania ich w kwocie przewyższającej wysokość zobowiązania określonego w deklaracji składanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;

3)  dokonania ich przez podmiot niezobowiązany względem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

W przypadku odwołania imprezy turystycznej lub usługi w ramach powiązanych usług turystycznych przez Przedsiębiorcę turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (jeżeli realizacja usług była uzależniona od tej liczby) lub zmiany liczby podróżnych, miejsca realizacji imprezy turystycznej lub usługi turystycznej w ramach powiązanych usług turystycznych, rodzaju zapewnianego środka transportu oraz rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez podróżnego, składka podlega zarachowaniu na poczet następnych należnych do przekazania składek.


Stopka