• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Najczęściej zadawane pytania TFG

Moja wycieczka nie została odwołana przez organizatora, ale chcę zrezygnować z wyjazdu z obawy przed zakażeniem koronawirusem. Biuro proponuje mi zwrot wpłat z potrąceniem kosztów rezygnacji lub voucher w pełnej wysokości wpłat. Czy taki voucher jest objęty ochroną TFG?

Środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym są wypłacane wyłącznie w sytuacji, gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostaną zrealizowane (w całości lub w części) na skutek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego, a środki z I filaru zostały wyczerpane. Ochroną systemu na wypadek niewypłacalności, w tym TFG, są objęte wyłącznie umowy, które nie zostały wcześniej rozwiązane.

W przypadku rozwiązania umowy o imprezę turystyczną na zasadach ogólnych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Ww. ustawa przewiduje możliwość skorzystania przez podróżnych z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W takiej sytuacji umowa nie zostaje rozwiązana, a środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne wymienione na voucher podlegają ochronie zarówno I filaru systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, jak i Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Chcę zrezygnować z wyjazdu w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii np. koronawirusa. Czy otrzymam zwrot wniesionej wpłaty z TFG?

Środki zgromadzone w Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym są wypłacane wyłącznie w sytuacji, gdy impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie zostaną zrealizowane (w całości lub w części) na skutek niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego. Środki TFG nie są przeznaczone na wypłaty w innych sytuacjach, jak np. rezygnacja z imprezy turystycznej, niezależnie od przyczyny.

W celu rezygnacji z wyjazdu w pierwszej kolejności należy skontaktować się z przedsiębiorcą turystycznym, z którym została zawarta umowa o udział w imprezie turystycznej lub świadczenie powiązanych usług turystycznych. Zasady rezygnacji powinny być tam określone.

Regulacje prawne dotyczące umów o udział w imprezie turystycznej oraz w zakresie ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych (w tym zmiana warunków umowy, warunki odstąpienia od umowy) znajdują się w art. 39-47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548).

W przypadku wątpliwości dotyczących praw przysługujących podróżnym, pomoc prawną można uzyskać:

  • pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów,
  • w Konsumenckim Centrum E-porad pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl,
  • w regionalnych ośrodkach konsumenckich (więcej informacji: dlakonsumenta.pl),
  • u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej UOKIK.

Ponadto na stronie Ministerstwa Rozwoju został opublikowany Poradnik dla podróżnych oraz organizatorów turystyki zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem.

Moja wycieczka została odwołana z powodu koronawirusa, a biuro odmawia mi zwrotu pieniędzy i proponuje voucher ważny przez rok lub oczekiwanie na zwrot pieniędzy przez 180 dni. Czy jeśli biuro stanie się niewypłacalne odzyskam pieniądze?

Przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568) przewidują możliwość przesunięcia o 180 dni terminu skuteczności odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy oraz zwrotu wpłat podróżnym. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu wpłat podróżnemu, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r.

Alternatywnie ww. ustawa wprowadza możliwość skorzystania przez podróżnych z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne zarówno wymienione na voucher, jak i objęte odroczeniem zwrotu o 180 dni, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki. Jeśli biuro stanie się niewypłacalne i zabraknie środków z I filaru systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki, brakujące środki zostaną zwrócone przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Co to jest Turystyczny Fundusz Gwarancyjny?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) stanowi uzupełniający, II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Obsługę TFG zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie (kontakt). TFG zabezpiecza finansowo podróżnych korzystających z usług krajowych biur podróży, o których informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W sytuacji, gdy Twoja impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie są objęte zabezpieczeniem z I filaru, wówczas Turystyczny Fundusz Gwarancyjny również nie gwarantuje wypłaty wpłaconych środków i nie finansuje kosztów powrotu podróżnych do kraju. Warunkiem funkcjonowania zabezpieczenia TFG jest istnienie i wyczerpanie zabezpieczenia z I filaru.

Kupiłem wycieczkę w biurze podróży. Czy obejmuje mnie ochrona Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego?

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) zabezpiecza finansowo podróżnych korzystających z usług krajowych biur podróży, którzy nie podlegają zawieszaniu lub wykreśleniu, o których informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. W sytuacji, gdy Twoja impreza turystyczna lub powiązana usługa turystyczna nie jest objęta zabezpieczeniem z I filaru, wówczas Turystyczny Fundusz Gwarancyjny także nie stanowi jej zabezpieczenia, w przypadku niewypłacalności biura podróży. Warunkiem uruchomienia gwarancji TFG jest istnienie i wyczerpanie zabezpieczenia z I filaru.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny funkcjonuje w UFG od 9 września 2016 roku. TFG obejmuje ochroną imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne wykupione po dacie utworzenia TFG, jak również imprezy i powiązane usługi wykupione przed powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, pod warunkiem, że biuro turystyczne ogłosiło niewypłacalność po dniu 9 września 2016 roku.

Gdzie można zgłaszać przypadki prowadzenia działalności organizatora turystyki/przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych bez posiadania wpisu do rejestru?

Przypadki prowadzenia działalności bez posiadania wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych można zgłaszać do marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw turystyki. Organy te są uprawnione do kontroli podmiotów niezgłoszonych do rejestru w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy prowadzona przez nie działalność wymaga posiadania takiego wpisu.

W zakresie zweryfikowania legalności i rzetelności działania, przedsiębiorców może kontrolować także Inspekcja Handlowa. Zadania Inspekcji Handlowej wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy, do których można zgłosić przypadek prowadzenia działalności gospodarczej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Organizator wycieczki, w której aktualnie uczestniczę, stał się niewypłacalny. Co zrobić?

W pierwszej kolejności skontaktuj się z przedstawicielami biura podróży. Możesz również skontaktować się z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Przebywając za granicą możesz również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie. Roszczenia należy składać do podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego w I filarze. Sposób ubiegania się o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych powinien zostać określony w potwierdzeniu posiadania zabezpieczenia udostępnionym przez przedsiębiorcę turystycznego przy zawieraniu umowy o imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne.

Organizator wycieczki, w której aktualnie uczestniczę, stał się niewypłacalny. Jak wrócę do domu?

W pierwszej kolejności skontaktuj się z przedstawicielami biura podróży. Możesz również skontaktować się z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Marszałek województwa jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu podróżnych (klientów niewypłacalnego biura podróży) do kraju w sytuacji, gdy wbrew obowiązkowi biuro podróży nie zapewnia tego powrotu. Przebywając za granicą możesz również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie.

Organizator wycieczki, w której aktualnie uczestniczę lub w której miałem/am uczestniczyć stał się niewypłacalny. Czy odzyskam pieniądze?

Jeśli wycieczka, którą kupiłeś/aś jest objęta ochroną na wypadek niewypłacalności biura podróży masz zapewniony zwrot całości wpłat za niezrealizowaną, w całości albo części imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne.

Jeżeli w Ewidencji znajdują się informacje o podmiocie organizującym Twoją wycieczkę (lub pośredniczącym w jej sprzedaży), oraz wycieczka, za którą zapłaciłeś, zawiera się w zakresie terytorialnym działalności danego przedsiębiorcy turystycznego, wówczas Twoja wycieczka jest objęta zabezpieczeniem finansowym z I filaru systemu ochrony na wypadek niewypłacalności tego przedsiębiorcy oraz zabezpieczeniem TFG.

Organizator wycieczki, w której aktualnie uczestniczę lub w której miałem/am uczestniczyć stał się niewypłacalny. Jak szybko odzyskam pieniądze?

Jeśli wycieczka, którą kupiłeś/aś jest objęta gwarancją wypłaty środków z TFG na wypadek niewypłacalności biura podróży to w ciągu 30 dni (w szczególnych przypadkach okres ten może być przedłużony do 90 dni) od złożenia przez Ciebie wniosku o zwrot pieniędzy, Twoje zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego w I filarze (TFG nie przyjmuje wniosków o zwrot pieniędzy w związku z niezrealizowaną w całości lub części imprezą turystyczną lub powiązanymi usługami turystycznymi). W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia podróżnemu informacji o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot, podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym. W przypadku wyczerpania zabezpieczenia z I filaru, wypłata środków następuje z TFG.


Stopka