• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Co zrobić w przypadku niewypłacalności organizatora wyjazdu?

Biuro podróży stało się niewypłacalne, a ja uczestniczę właśnie w wycieczce organizowanej przez to biuro.

W pierwszej kolejności podejmij próbę kontaktu z przedstawicielami biura podróży. Dodatkowo możesz skontaktować się z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Marszałek województwa jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Przebywając za granicą możesz również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie.

Jeżeli wycieczka, w której uczestniczyłeś, nie została częściowo zrealizowana z powodu niewypłacalności biura przysługuje Ci prawo zwrotu kosztów za niewykorzystaną część imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych. Procedura postępowania w takim przypadku została opisana poniżej.


Jak odzyskać pieniądze za wycieczkę niezrealizowaną w całości lub części?

Jeżeli wycieczka, którą wykupiłeś, nie zostanie zrealizowana (lub nie została częściowo zrealizowana) z powodu niewypłacalności biura podróży, przysługuje Ci prawo zwrotu kosztów imprezy (lub kwoty odpowiadającej części niezrealizowanej imprezy turystycznej). Natomiast jeżeli wykupiłeś powiązane usługi turystyczne, przysługuje Ci prawo zwrotu za każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących tego przedsiębiorcy którakolwiek opłacona usługa nie została lub nie zostanie zrealizowana.

Szczegółowe informacje o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności danego biura podróży zazwyczaj znajdują się na stronach urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę danego biura podróży.

Jeśli zawierając umowę o udział w imprezie turystycznej lub umowę dotyczącą powiązanych usług turystycznych, zapłacisz za wycieczkę lub wpłacisz zaliczkę, to biuro podróży w momencie płatności ma ustawowy obowiązek przekazać pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz odprowadzania składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń, w przypadkach określonych ustawą. We wspomnianym dokumencie należy szukać informacji o trybie postępowania w przypadku niewypłacalności biura podróży. Roszczenie o zwrot wpłat za imprezę turystyczną lub powiązane usługi turystyczne należy kierować do podmiotu, który udzielił biuru podróży zabezpieczenia finansowego, zgodnie z procedurą wskazaną w ww. potwierdzeniu posiadania tego zabezpieczenia. Podmiot udzielający zabezpieczenia finansowego ma 30 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 90 dni) na weryfikację zgłoszenia. W terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia podróżnemu informacji o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot, podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych, dokonuje wypłat tych kwot bezpośrednio podróżnym.

Natomiast w przypadku wyczerpania zabezpieczenia finansowego biura podróży (I filar), wypłat dokonuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po otrzymaniu od podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych wyliczenia kwot brakujących na pokrycie kosztów i zwrotu wpłat w stosunku do każdego podróżnego.


Schemat procesu wypłaty środków z I filaru:

Schemat procesu wypłaty środków z TFG (II filar), w przypadku wyczerpania się zabezpieczeń z I filaru:


Stopka