• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę
Zasady ochrony

Zabezpieczenie TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) stanowi uzupełniający, II filar systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. TFG zabezpiecza finansowo podróżnych korzystających z usług krajowych biur podróży, o których informacje znajdują się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Ewidencja) prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odpowiedzialność TFG dotyczy wyłącznie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, które są zgodne z zakresem i rodzajem działalności wpisanej w Ewidencji.

UWAGA! W Ewidencji znajdują się oficjalne nazwy biur podróży, a nie nazwy handlowe. Dokładną nazwę danego biura podróży można znaleźć we wzorze umowy lub na stronie internetowej biura (najczęściej w działach „Informacje o firmie”, „O firmie”, „O nas” lub „Kontakt”).

Na przykład, jeżeli:

• w Ewidencji znajdują się informacje o podmiocie organizującym Twoją wycieczkę (lub pośredniczącym w jej sprzedaży); oraz

• wycieczka, za którą zapłaciłeś, zawiera się w zakresie terytorialnym działalności danego przedsiębiorcy turystycznego,

wówczas Twoja wycieczka jest objęta zabezpieczeniem TFG.

W sytuacji, gdy Twoja impreza turystyczna lub powiązane usługi turystyczne nie są objęte zabezpieczeniem z I filaru, wówczas Turystyczny Fundusz Gwarancyjny także nie stanowi ich zabezpieczenia, i w przypadku niewypłacalności biura podróży, nie gwarantuje wypłaty wpłaconych środków i nie finansuje kosztów powrotu podróżnych do kraju. Warunkiem uruchomienia środków TFG jest istnienie i wyczerpanie zabezpieczenia z I filaru.


Czego nie obejmuje system ochrony na wypadek niewypłacalności przedsiębiorców turystycznych?

1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych oferowanych okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych,

2) imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych nabywanych na podstawie umowy generalnej o organizowanie podróży służbowych,

3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny i nieobejmujących noclegu,

4) pojedynczych usług turystycznych.


Wysokość składki odprowadzanej przez biuro podróży na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Od 26 listopada 2016 roku, każde biuro podróży w myśl ustawy, jest obowiązane do odprowadzania na TFG składki od każdego uczestnika imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych. Aktualne wysokości składek określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2465).

W przypadku dokonania płatności za imprezę turystyczną lub powiązaną usługę turystyczną lub wpłaty zaliczki, każde biuro podróży ma obowiązek przekazać podróżnemu pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczeń finansowych oraz informację o sposobie ubiegania się o wypłatę środków z tych zabezpieczeń w przypadku niewypłacalności biura podróży.

 


Stopka