• Czcionka

 • Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę

Baza Wiedzy - Szczegły Treści - ZPUTFG

Szczegóły treści

Polityka Prywatności
Archiwizuj treść
Po zmianie statusu treści na „Archiwalna”, niemożliwa będzie ponowna publikacja. Czy chcesz kontynuować?

Data dodania: 2024-04-05
Data modyfikacji: 2024-04-05

Wyświetleń: 2261

Źródło pochodzenia informacji:UFG

Polityka prywatności Portalu Internetowego UFG


1. Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu ufg.pl (dalej: „Portal UFG”) jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prosimy o:

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą skrzynki mailowej: iod@ufg.pl lub pod numerem telefonu: + 48 22 53 96 195;
 2. kontakt pisemny na adres: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa;
 3. kontakt osobisty w siedzibie UFG;
 4. kontakt z Departamentem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: + 48 22 53 96 100

2. Zakres obowiązywania

Polityka Prywatności została przygotowana w celu przekazania Państwu informacji związanych z działaniami, które Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „UFG” lub „Fundusz”) podejmuje w zakresie przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach Portalu UFG.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności chcemy przekazać Państwu również informacje związane z prawami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Polityka Prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W dalszych fragmentach Polityki Prywatności wspomniany akt prawny będziemy opisywać za pomocą skrótu „RODO”.

3. Zakres gromadzonych danych, cele przetwarzania i podstawy prawne

Podstawowym celem funkcjonowania Portalu UFG jest realizacja obowiązków ustawowych. Portal UFG stanowi jednolitą platformę komunikacji z odbiorcami usług UFG (obywatelami, przedsiębiorcami, organami administracji publicznej), która umożliwia załatwienie sprawy związanej z działalnością ustawową Funduszu poprzez udostępnione e-usługi.

Za pośrednictwem Portalu UFG możliwe jest udzielanie informacji z bazy danych Ośrodka Informacji w zakresie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ważnej na konkretnie wskazany dzień albo w związku z wydawaniem zaświadczeń o przebiegu tego ubezpieczenia we wskazanym przez użytkownika okresie.

Za pośrednictwem Portalu UFG możliwe jest również załatwienie spraw związanych z:

1.      zaspokajaniem przez Fundusz należnych roszczeń osób do tego uprawnionych;

2.      dochodzeniem przez Fundusz regresu od osób zobowiązanych;

3.      dochodzeniem przez Fundusz opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego;

4.      realizacją obowiązków ustawowych przez Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ;

5.      weryfikacją statusu roszczeń podróżnych w przypadku ogłoszenia niewypłacalności przez Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;

6.      weryfikacją legalności funkcjonowania przedsiębiorców turystycznych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych; 

7.      funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie nie uwzględnionym w punktach: 4.,5.,6;

8.      wnioskowaniem o wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

9.      realizacją obowiązków ustawowych przez Interesariuszy DFG oraz prowadzeniem ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Realizacja powyższych funkcji i celów Portalu UFG wymaga zbierania i dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Poniżej przedstawiamy zwięzły opis zakresu i kategorii gromadzonych danych z podziałem na cele, w których są przetwarzane.

Założenie konta i jego utrzymanie

W celu założenia konta na Portalu UFG użytkownicy powinni zarejestrować konto podając wszelkie niezbędne informacje wskazane w formularzu rejestracyjnym. Dostępne sposoby weryfikacji tożsamości użytkowników (w zależności od rodzaju konta) zostały wskazane w Regulaminie Portalu Internetowego UFG.

Konto użytkownika może być założone również przez pełnomocnika. W takim przypadku UFG przetwarza dane osobowe zarówno pełnomocnika, jak i użytkownika. Za źródło danych użytkownika konta traktuje się wtedy osobę pełnomocnika.

Podstawą prawną do przetwarzania przez UFG tego rodzaju danych osobowych jest przesłanka niezbędności do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku danych osobowych pełnomocników, przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu możliwości rejestracji konta użytkownika przez upoważnioną do tego osobę.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych i założenia konta w Portalu UFG.

Szczegółowy opis zakładania konta i jego utrzymania znajduje się w Regulaminie Portalu Internetowego UFG.

Założenie konta w strefie kontrahenta

W przypadku, gdy konta użytkowników są zakładane przez dysponentów po stronie kontrahenta UFG (firmy, organu publicznego itp.), dane osobowe użytkownika są przekazywane UFG w celu umożliwienia pracownikom/funkcjonariuszom kontrahentów korzystania z funkcjonalności Portalu UFG.

Każdy z pracowników/funkcjonariuszy kontrahentów UFG otrzyma wiadomość e-mail, w której zostanie potwierdzony fakt utworzenia konta.

W takich przypadkach źródłem pozyskania danych osobowych potrzebnych do założenia i utrzymania konta na Portalu UFG jest kontrahent Funduszu.

Podstawą prawną do przetwarzania przez UFG danych osobowych pracowników/funkcjonariuszy kontrahentów jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji umowy/porozumienia regulującego kwestię korzystania z Portalu UFG przez kontrahentów Funduszu.

Zapytania, komunikacja, płatności

W ramach funkcjonalności Portalu UFG użytkownicy mają zapewnioną możliwość:

 • dostępu do szczegółów spraw, w których użytkownik występuje jako zobowiązany, w tym możliwość aktualizacji danych w sprawie, dostęp do informacji o aktualnym statusie i trybie sprawy, informacji o bieżącym saldzie zadłużenia oraz możliwość udostępnienia dokumentów w sprawie;
 • wysyłania i otrzymywania korespondencji w sprawach, w których użytkownik występuje jako zobowiązany;
 • pobierania danych o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dalej: „Ustawa”;
 • pobrania danych o historii szkód komunikacyjnych (OC lub AC);
 • realizacji obowiązków ustawowych jako Organizatorzy Turystyki i Przedsiębiorcy Ułatwiający Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 • realizacji obowiązków ustawowych jako Organizatorzy Turystyki na postawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • zweryfikowania statusu roszczeń jako poszkodowani podróżni w wyniku ogłoszenia niewypłacalności przez Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 • weryfikacji legalności funkcjonowania przedsiębiorców turystycznych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych;
 • wnioskowania o wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów lub Turystycznego Funduszu Pomocowego;
 • załatwiania innych niewymienionych wyżej spraw związanych z funkcjonowaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, Turystycznego Funduszu Zwrotów, Turystycznego Funduszu Pomocowego, Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników, w powyższym zakresie odbywa się w celu korzystania z usług Portalu UFG na podstawie przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku kont pracowników/funkcjonariuszy kontrahentów UFG, przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na zapewnieniu pracownikom/funkcjonariuszom kontrahentów możliwości korzystania z usług oferowanych przez Portal UFG.

W ramach Portalu UFG użytkownicy mają również możliwość dokonywania wpłat, w których występują jako zobowiązani wobec UFG. Proces płatności on-line jest obsługiwany za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

Administratorem danych osobowych w zakresie obsługi płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068. W związku z powyższym, wszelkie uwagi, pytania czy reklamacje dotyczące samej płatności oraz zasad przetwarzania danych użytkowników, powinny być kierowane do PayPro Spółka Akcyjna.

Działania statystyczne, zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie przestrzegania postanowień Regulaminu

W ramach Portalu UFG gromadzone są również dane osobowe dotyczące aktywności użytkowników, takie jak: zachowanie na stronie, podejmowane akcje, adres IP, miejsce logowania, domena użytkownika, typ przeglądarki internetowej oraz rodzaj systemu operacyjnego. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników zgromadzonymi w związku z rejestracją konta i korzystaniem z funkcjonalności Portalu UFG.

Powyższe dane osobowe są wykorzystywane w zakresie: diagnozowania problemów związanych z pracą serwera UFG, analizy zachowania użytkowników, zarządzania naruszeniami bezpieczeństwa oraz zarządzania stroną internetową.

W związku z troską o interesy naszych użytkowników, dane osobowe zbierane w ramach Portalu UFG są wykorzystywane również do monitorowania zgodności poszczególnych działań z postanowieniami Regulaminu.

Podstawą prawną przetwarzania przez UFG rodzaju danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zarządzaniu stroną internetową oraz zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego Portalu UFG.

Portal UFG zbiera i wykorzystuje również pliki „cookie”, które ułatwiają korzystanie z funkcjonalności strony internetowej. Cookie zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika. Serwer Portalu UFG może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem, m.in. w celu zapamiętania danych logowania użytkownika. Każdy z użytkowników ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Portal UFG plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zablokowanie plików cookie lub ich usunięcie z pamięci komputera użytkownika nie wpływa w żaden sposób na możliwości korzystania z Portalu UFG.

Podstawą prawną przetwarzania przez UFG tego rodzaju danych osobowych jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość wycofania udzielonej zgody. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ustalenie oraz dochodzenie roszczeń

W niektórych przypadkach, dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w związku z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń dotyczących sposobu korzystania przez użytkownika z naszych usług.

Podstawą prawną przetwarzania będzie w takim przypadku prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, a także na obronie przed roszczeniami.

Wykonywanie zadań ustawowych

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zapewnieniem użytkownikom Portalu UFG możliwości obsługi spraw związanych z działalnością ustawową UFG odbywa się w celach:

 1. windykacji opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia OC;
 2. zaspokajania roszczeń i wypłaty świadczeń;
 3. windykacji roszczeń przysługujących UFG;
 4. pełnienia funkcji ośrodka informacji;
 5. obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego („TFG”);
 6. obsługi Turystycznego Funduszu Pomocowego („TFP”);
 7. obsługi Turystycznego Funduszu Zwrotów („TFZ”);
 8. obsługi Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego („DFG”).

 W zakresie powyższych celów, UFG przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanki wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Obowiązki prawne ciążące na UFG zostały określone w przepisach art. 96, 98, 98a i art. 102-103 Ustawy.

Powyższe dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundusz niezależnie od faktu posiadania konta w Portalu UFG.

4. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, podmioty prowadzące odpowiednie rejestry takie jak CEPiK) oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów;
 2. zakładom ubezpieczeń;
 3. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i rozwoju usług informatycznych;
 4. podmiotom świadczącym usługi logistyczne;
 5. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów;
 6. podmiotom świadczącym usług pocztowe i kurierskie;
 7. podmiotom świadczącym usługi wsparcia merytorycznego (np. lekarze orzecznicy, kancelarie prawne).

5. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku danych osobowych związanych z założeniem i utrzymaniem konta na Portalu UFG są one przechowywane przez okres ważności konta. Dane osobowe dotyczące aktywności użytkowników (tzw. logi) są przechowywane przez okres 1 roku od dnia ich zebrania.

W przypadku danych osobowych podanych podczas zakładania konta, które nie zostało zarejestrowane w ciągu 48 godzin od przesłania Pani/Panu linka aktywacyjnego, Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte wraz z wygaśnięciem linka.

Dane osobowe związane ze sprawą prowadzoną przed UFG są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3. Polityki Prywatności celów lub okres wskazany w przepisach prawa (np. przez okres przedawnienia roszczeń).

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom Portalu UFG przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Użytkownik ma prawo uzyskać od UFG potwierdzenie tego, czy Fundusz przetwarza jego dane osobowe. W sytuacji, gdy ma to miejsce, użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. uzyskania dostępu do danych osobowych;
 2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na gruncie przepisów RODO oraz o prawie wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, o źródłach pochodzenia danych;
 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

W każdym momencie użytkownik może zażądać od UFG sprostowania lub uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Realizacja tego prawa może odbyć się poprzez samodzielną zmianę danych w ramach zarządzania kontem. Użytkownik może również żądać od UFG sprostowania lub uzupełnienia innego rodzaju danych kontaktując się z Funduszem mailowo, pisemnie lub telefonicznie.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie potraktowane jako żądanie usunięcia konta.

Prosimy pamiętać, że prawo do żądania usunięcia danych osobowych przysługuje Panu/Pani jeżeli:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 3. została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego. Administratorzy mogą zachować pewne kategorie danych osobowych w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa, czy też niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Usunięcie konta na Portalu UFG nie zakończy żadnych postępowań prowadzonych przez Fundusz. Od momentu usunięcia konta na Portalu UFG wszelka korespondencja dotycząca prowadzonych spraw będzie kierowana drogą pocztową.

Usunięcie konta na Portalu UFG nie jest również tożsame z usunięciem danych osobowych przetwarzanych przez UFG w ramach realizacji obowiązków wskazanych w art. 96, 98, 98a i art. 102-103 Ustawy.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom przysługuje prawo do ich ograniczenia, gdy:

 1. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 3. dane nie są już potrzebne do realizacji celów UFG, ale Pan/Pani potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
 4. został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – UFG ograniczy przetwarzanie danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Użytkownik ma prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczył UFG oraz ich przesłania do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje w sytuacji, gdy UFG przetwarza dane osobowe na podstawie zgody lub przesłanki wykonania umowy, a czynności przetwarzania odbywają się w sposób zautomatyzowany tj. w systemach IT. W tym celu UFG dostarczy kopię danych w postaci pliku nadającego się do odczytu komputerowego (np. CSV, Excel).

Użytkownik może również zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez UFG innemu administratorowi bezpośrednio. UFG zastrzega, że w takim przypadku takie żądanie zostanie spełnione wtedy, gdy będzie to techniczne możliwe.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W sytuacji, gdy przemawiają za tym przyczyny związane ze szczególną sytuacją użytkownika, może on wyrazić swój sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, jeżeli UFG przetwarza dane Użytkownika w oparciu o podstawę prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W takim przypadku UFG zaprzestanie przetwarzania tych danych osobowych, chyba że będą występowały ważne i prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

Użytkownik ma prawo do wycofania każdej zgody, która została udzielona w momencie rejestracji w Portalu UFG. Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może wystąpić ze skargą do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

7. Istotne informacje związane z Portalem UFG

Pobierając odpowiedź na złożone w Portalu UFG zapytanie, należy pamiętać, że dokument zostanie zapisany w plikach tymczasowych przeglądarki internetowej komputera, z którego korzysta Użytkownik. Po wykorzystaniu uzyskanej odpowiedzi, zaleca się jej usunięcie.

Niezależnie od powyższego zaleca się również usuwanie z pamięci przeglądarki internetowej wpisywanych przez siebie haseł.

W celu ochrony Portalu UFG przed jego niedostępnością, UFG może korzystać z rozwiązania limitującego liczbę połączeń sieciowych, w ramach chmury publicznej na zasobach Operatora Chmury Krajowej (OChK).

8. Zastosowane zabezpieczenia

Portal UFG wykorzystuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub ich nieuprawnioną modyfikacją. UFG chroni wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Dostęp do danych osobowych posiada ściśle ograniczona liczba upoważnionych pracowników UFG.

Załączniki
Słowa kluczowe