• Czcionka

 • Pomniejsz czcionkę
 • Powiększ czcionkę

Baza Wiedzy - Szczegły Treści - ZPUTFG

Szczegóły treści

REGULAMIN
Archiwizuj treść
Po zmianie statusu treści na „Archiwalna”, niemożliwa będzie ponowna publikacja. Czy chcesz kontynuować?

Data dodania: 2024-03-08
Data modyfikacji: 2024-03-08

Wyświetleń: 8145

Źródło pochodzenia informacji:REGULAMIN

Regulamin Portalu Internetowego UFG

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady, zakres oraz warunki korzystania przez Użytkowników z Portalu Internetowego UFG. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest usługodawcą w rozumieniu przepisów tej ustawy.

2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi Portalu Internetowego UFG w wersji elektronicznej, przed dokonaniem rejestracji.

3. Rozpoczęcie korzystania z Portalu Internetowego UFG jest poprzedzone akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Operatorem Portalu Internetowego UFG jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – osoba prawna działająca na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z siedzibą przy ul. Płockiej 9/11, 01-231 Warszawa

5. Portal Internetowy UFG został zbudowany i uruchomiony w wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej – Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na Portalu udostępniane są również e-usługi zbudowane w ramach projektów: 

1) Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG);

2) System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (SDFG);

3) Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZPIiWZPU);

4) Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR);

5) System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb)

- współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 2 osi priorytetowej, działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

1) Aktywacja konta – data, od której Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny umożliwi Użytkownikowi korzystanie z Konta, po dokonaniu przez niego rejestracji.

2) Baza Ośrodka Informacji – baza danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych, prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 102 i n. Ustawy.

3) Deweloper – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej realizuje przedsięwzięcie deweloperskie w rozumieniu Ustawy o DFG.

4) DFG – Deweloperski Fundusz Gwarancyjny zapewniający ochronę praw Nabywcy lokalu mieszkaniowego lub domu jednorodzinnego, który funkcjonuje w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie art. 46 Ustawy o DFG.

5) DOK – Departament Obsługi Klienta Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

6) Ewidencja – Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

7) Ewidencja DFG - aktualizowany zbiór danych dotyczących wszystkich użytkowników systemu SDFG.

8) Instytucja – minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, minister właściwy do spraw turystyki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, syndyk, komornik oraz inne podmioty współpracujące z Funduszem na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Zastosowanie niniejszego Regulaminu do Instytucji jest wyłączone.

9) Konto – profil Użytkownika, utworzony w celu umożliwienia korzystania z produktów i usług udostępnianych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w Portalu Internetowym UFG.

10) Konto Nierezydenta – konto, które zostało założone w sposób uproszczony bez konieczności potwierdzania tożsamości, przeznaczone dla osób, które nie posiadają nr PESEL, ponieważ nie został on im nadany albo posiadają nr PESEL, jednakże ze względu na miejsce zamieszkania poza Polską nie mają możliwości założenia konta potwierdzając swoją tożsamość za pomocą Login.gov.pl. Zakres funkcjonalności Konta Nierezydenta jest ograniczony do Portalu TFG oraz wybranych ustawień.

11) Kwalifikowany podpis elektroniczny/ Certyfikat kwalifikowany – kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

12) Likwidacja Szkody – rozpatrywanie roszczeń o odszkodowanie lub świadczenie dla poszkodowanych w wypadku lub kolizji drogowej, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów lub nieznanych sprawców zdarzeń drogowych albo nieubezpieczonych rolników.

13) Login.gov.pl/Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej - rozwiązanie organizacyjno-techniczne dostarczone przez Ministerstwo Cyfryzacji, które integruje w jednym punkcie systemy teleinformatyczne, w których udostępniane są publiczne usługi online, z różnymi systemami identyfikacji elektronicznej wykorzystywanymi w celu potwierdzenia tożsamości użytkowników usług online.

14) Nabywca – osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zawiera umowę deweloperską w rozumieniu Ustawy o DFG z podmiotami wymienionymi w Ustawie o DFG.

15) Opłata – opłata za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych lub odpowiedzialności cywilnej rolników, wnoszona zgodnie z art. 88 ust. 7 Ustawy na rachunek UFG.

16) Płatność – spełnienie przez Użytkownika na rzecz UFG świadczenia pieniężnego za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (dawniej: DotPay), w wykonaniu zobowiązania powstałego w stosunku pomiędzy Użytkownikiem a UFG.

17) Portal Internetowy UFG/Portal – informatyczna platforma komunikacji z odbiorcami usług UFG (obywatelami, przedsiębiorcami, organami administracji publicznej), w zakresie realizacji obowiązków ustawowych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w tym Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, Turystycznego Funduszu Pomocowego, Turystycznego Funduszu Zwrotów oraz Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego). Portal umożliwia obsługę spraw związanych z działalnością ustawową Funduszu poprzez wygenerowanie e-usług odpowiadających realizowanym procesom biznesowym.

18) Profil zaufany – środek identyfikacji elektronicznej zawierający zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę fizyczną, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który został wydany w sposób, o którym mowa w art. 20c albo art. 20cb ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

19) Przedsiębiorca turystyczny – Organizator Turystyki i Przedsiębiorca Ułatwiający Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

20) Regres – wierzytelność dochodzona przez UFG po wypłacie odszkodowania lub świadczenia, zgodnie z przepisem art. 110 ust. 1 Ustawy, od sprawcy szkody i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 Ustawy. Zakres roszczenia regresowego uwzględnia także poniesione przez Fundusz koszty oraz naliczone odsetki.

21) Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Portalu Internetowego UFG.

22) Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG) – fundusz stanowiący dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek niewypłacalności Przedsiębiorców turystycznych, który funkcjonuje w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na postawie art. 98a Ustawy.

23) Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) – fundusz utworzony na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

24) Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) utworzony na podstawie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który funkcjonuje w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

25) UFG/Fundusz – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, NIP: 5261051849, Regon: 010000400.

26) Usługa/Usługi – usługa/usługi świadczone drogą elektroniczną przez Fundusz przy pomocy Portalu.

27) Ustawa – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

28) Ustawa o DFG – ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

29) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Portalu, z wyłączeniem Instytucji.30) Użytkownik niezarejestrowany lub niezidentyfikowany – Użytkownik nieposiadający zarejestrowanego konta w Portalu.

30) Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik posiadający zarejestrowane, aktywne Konto o niepotwierdzonej tożsamości. Może zostać Użytkownikiem zweryfikowanym w wyniku pomyślnego zakończenia procesu potwierdzenia tożsamości (nie dotyczy Przedsiębiorców turystycznych i Deweloperów).

31) Użytkownik zidentyfikowany – Użytkownik Portalu nieposiadający zarejestrowanego Konta na Portalu, który podał: numer sprawy i hasło otrzymane listem poleconym z UFG (w celu uzyskania ograniczonego dostępu do danych swojej sprawy w zakresie Regresu lub Opłaty za brak OC) lub numer sprawy w zakładzie ubezpieczeń oraz numer PESEL/NIP (w celu uzyskania ograniczonego dostępu do danych swojej sprawy w zakresie Likwidacji Szkody). Może zostać Użytkownikiem zarejestrowanym w wyniku założenia Konta użytkownika w Portalu.

32) Użytkownik zweryfikowany – Użytkownik Portalu posiadający zarejestrowane, aktywne konto, o zweryfikowanej i potwierdzonej tożsamości (w przypadku osób fizycznych – m.in. przy pomocy Login.gov.pl; w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym właściwe ustawy przyznają podmiotowość prawną – m.in. na podstawie dokumentów jednoznacznie potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu danego podmiotu; nie dotyczy Przedsiębiorców turystycznych oraz Deweloperów).

§ 3 Warunki świadczenia Usług

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu.

2. Fakt zaznajomienia się z Regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień Użytkownik potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru na stronie internetowej Portalu.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Rejestracji w Portalu może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Portal może zawierać odnośniki (linki) do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie.

6. Fundusz nie ma kontroli nad zawartością stron internetowych wymieniowych w pkt 5 zarządzanych przez osoby trzecie – w zakresie ich rzetelności, aktualności czy kompletności przedstawionych danych. Z tego względu Użytkownik powinien każdorazowo zachować zwyczajową rozwagę przy przeglądaniu tego typu witryn.

7. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania w ramach korzystania z Portalu jakichkolwiek treści bezprawnych, a w szczególności: od korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8. Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Portalu w każdym czasie.

9. W celu prawidłowego korzystania z Portalu niezbędne jest spełnienie określonych wymagań sprzętowych, m. in.:

a) połączenie z siecią Internet;

b) posiadanie jednej z poniższych przeglądarek internetowych:

 • Microsoft Edge,
 • Google Chrome,
 • Mozilla Firefox,
 • Safari,

w najnowszej wydanej wersji lub maksymalnie do dwóch wersji wstecz;

c) posiadanie systemu operacyjnego, np. Windows: 8.1, 10, 11, Server 2012 lub nowsze, Linux albo Mac OS;

d) wymagana wersja OS dla urządzeń mobilnych: Android 4.4 lub nowszy, iOS 8.0 lub nowszy;

e) włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. „cookies”.

10. UFG, ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od UFG, może czasowo zawiesić dostęp Użytkowników do Portalu lub Usług na okres niezbędny do wyeliminowania przyczyn zaistniałych okoliczności. W takiej sytuacji zalecany jest bezpośredni kontakt z UFG na zasadach określonych w § 15 i §16 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Rejestracja - utworzenie konta

1. UFG prezentuje w Portalu treści ogólnodostępne, przeznaczone dla wszystkich Użytkowników, treści dostępne dla Użytkowników zidentyfikowanych oraz treści dostępne dla Użytkowników zweryfikowanych.

2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu jest możliwe pod warunkiem dokonania przez Użytkownika rejestracji, tj. założenia Konta, a następnie – udanej jego weryfikacji. Nie dotyczy konta Nierezydenta.

3. W celu założenia Konta, Użytkownik (z wyłączeniem konta Nierezydenta) powinien zezwolić na weryfikację swojej tożsamości za pośrednictwem Login.gov.pl oraz uzupełnić formularz wymaganych danych, gdzie należy w szczególności wpisać unikatowy adres e-mail.

4. Interesariusze chcący realizować ustawowe obowiązki wobec TFG, TFP, TFZ oraz DFG za pośrednictwem Portalu zostają dodatkowo uwierzytelnieni poprzez wprowadzenie numeru z Ewidencji, Ewidencji DFG oraz hasła, które otrzymali wcześniej od UFG za pośrednictwem automatycznie wysyłanej korespondencji tradycyjnej pod adres do doręczeń wskazany w Ewidencji oraz Ewidencji DFG.

5. Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest po podaniu pełnego adresu zamieszkania i korespondencyjnego, wraz z nazwą kraju.

6. Po rejestracji konta osoby fizycznej, do zalogowania wymagane jest podanie i zweryfikowanie adresu e-mail oraz opcjonalnie numeru telefonu kontaktowego. Weryfikacja adresu e-mail odbywa się poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany adres e-mail. Weryfikacja numeru telefonu odbywa się poprzez wpisanie kodu weryfikacyjnego wysłanego w SMS na podany numer telefonu.

7. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej dokonywana jest po podaniu jej nazwy (firmy), formy prawnej, adresu siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, numeru KRS, NIP, REGON, głównego przedmiotu działalności i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, oraz po wprowadzeniu hasła i przedłożeniu pełnomocnictwa do korzystania z Portalu (nie dotyczy przedsiębiorców turystycznych i deweloperów).

8. UFG potwierdza założenie Konta Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail. W wiadomości e-mail do Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej przesyłanej po dokonaniu rejestracji znajduje się link do ustawienia hasła dla Konta.

9. Warunkiem aktywacji Konta Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej jest prawidłowe ustawienie do niego hasła. W tym celu Użytkownik musi skorzystać z linku do ustawienia hasła. Użytkownik ustala hasło do swojego Konta, a następnie je zatwierdza. Poprawne ustawienie hasła powoduje aktywację Konta.

§ 5 Weryfikacja tożsamości

1. Portal umożliwia weryfikację danych Użytkownika zarejestrowanego (w przypadku konta dla osób fizycznych) za pośrednictwem Login.gov.pl.

2. W przypadku kont zarejestrowanych Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem Przedsiębiorców Turystycznych oraz Deweloperów), weryfikacja tożsamości będzie możliwa na podstawie następujących dokumentów:

 • aktualnego zaświadczenia z CEiDG pobranego z Panelu przedsiębiorcy dostępnego po zalogowaniu na stronie https://ceidg.gov.pl/, przy czym wydruk musi zawierać numer PESEL (tzw. „wydruk z danymi niejawnymi”). Zaświadczenie nie może być starsze niż 14 dni od wygenerowania do chwili wystąpienia o aktywację konta przez Login.gov.pl,
 • w wypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem Deweloperów, Przedsiębiorców turystycznych) – skan pełnomocnictwa do reprezentowania Użytkownika w Portalu (podpisany zgodnie z reprezentacją KRS), chyba że umocowanie do reprezentowania Użytkownika w Portalu wynika z treści odpisu KRS dostępnego do pobrania na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/,
 • dla podmiotów innych niż jednoosobowa działalność gospodarcza oraz innych niż podlegające wpisowi do KRS (typ „Inny podmiot”) (z wyłączeniem Przedsiębiorców Turystycznych oraz Deweloperów) – skan dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności oraz dokumentów potwierdzających uprawnienie dla osób do reprezentowania Użytkownika.

3. Wzór pełnomocnictwa do reprezentowania w Portalu Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik może pobrać wzór w formacie PDF (nie dotyczy Przedsiębiorców Turystycznych oraz Deweloperów).

Link do pobrania wzoru pełnomocnictwa

4. Niezależnie od rezultatu potwierdzania tożsamości, dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika o niepotwierdzonej tożsamości w formularzu rejestracji zostają zapisane i są przetwarzane w Portalu na potrzeby rozwiązania problemów, mogących stanowić przyczynę niepoprawnego zakończenia procesu potwierdzania tożsamości.

5. Użytkownik zarejestrowany o niepotwierdzonej tożsamości, który pozytywnie zakończy potwierdzanie tożsamości za pomocą udostępnianych przez UFG metod potwierdzenia tożsamości, staje się Użytkownikiem zweryfikowanym.

6. Wykorzystanie w celu weryfikacji skanu/zdjęcia dokumentu cudzego, dokumentu podrobionego, jak również innego rodzaju niezgodne z prawem posłużenie się dokumentem w celu weryfikacji Użytkownika, może stanowić przestępstwo w rozumieniu art. 270 § 1 Kodeksu karnego (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny). W takim wypadku Użytkownik może narazić się na poniesienie odpowiedzialności karnej.

7. Przedsiębiorcy Turystyczni, Deweloperzy oraz banki zakładają Konta jako administratorzy i mają możliwość tworzenia Kont z ograniczonymi uprawnieniami dla pracowników.

8. Przedsiębiorca turystyczny zakładający Konto, w celu autoryzacji Konta zaznacza stosowne pola obowiązkowe oraz wprowadza następujące dane:

a) imię

b) nazwisko

c) stanowisko

d) personalizowane hasło (wpisanie tegoż hasła będzie wymagane przy każdorazowym logowaniu do Konta)

Administrator Dewelopera, w celu autoryzacji Konta zaznacza stosowne pola obowiązkowe oraz wprowadza następujące dane:

a) imię

b) nazwisko;

c) e-mail

9. Osoba fizyczna, która zakłada konto w Portalu w celu złożenia wniosku o wypłatę z Turystycznego Funduszu Pomocowego, Turystycznego Funduszu Zwrotów, Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, a której nie nadano nr PESEL albo której nadano nr PESEL, jednak z uwagi na miejsce zamieszkania, nie ma ona możliwości założenia konta poprzez weryfikację tożsamości przy pomocy login.gov.pl, rejestruje Konto dla nierezydenta, wprowadzając następujące dane:

a) imię;

b) nazwisko;

c) rodzaj, serię i nr dokumentu tożsamości;

d) dane kontaktowe – adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu;

e) personalizowane hasło (wpisanie tegoż hasła będzie wymagane przy każdorazowym logowaniu do Konta).

10. Administratorzy i pracownicy rejestrujący się w Portalu jako Przedsiębiorcy turystyczni potwierdzają i autoryzują swoją tożsamość zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 4, § 5 pkt 8, a także § 5.1, § 5.2, § 5.4 niniejszego Regulaminu.

Administratorzy i pracownicy rejestrujący się w Portalu jako Deweloperzy potwierdzają i autoryzują swoją tożsamość zgodnie z postanowieniami § 4 pkt 4, § 5 pkt 8, a także § 5.3,  niniejszego Regulaminu.

§ 5.1 Metoda potwierdzenia tożsamości „Kwalifikowany podpis elektroniczny” (dotyczy tylko Przedsiębiorców turystycznych)

1. Użytkownik zarejestrowany może potwierdzić swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

2. Przy rejestracji Użytkownik powinien wybrać kwalifikowany podpis jako metodę weryfikacji tożsamości. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacji Konta, Użytkownik klika w podany link (lub wpisuje adres do przeglądarki internetowej) i uzupełnia dane Konta.

3. Po zatwierdzeniu danych system przedstawi Użytkownikowi pytanie o wybór (lokalizację) certyfikatu. Użytkownik wybiera certyfikat kwalifikowany wydany przez kwalifikowane centrum certyfikacji autoryzowane przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

4. W następstwie wyboru certyfikatu Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie użycia certyfikatu numerem PIN/hasłem przypisanym do certyfikatu.

5. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych z certyfikatu z danymi podanymi przez Użytkownika w trakcie rejestracji, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o pozytywnym wyniku procesu potwierdzenia tożsamości wraz z linkiem do ustawienia hasła. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną: wielką literę, małą literę, cyfrę lub znak specjalny

6. Wskutek prawidłowego ustawienia hasła przez Użytkownika, Konto zostaje aktywowane, a Użytkownik o niepotwierdzonej tożsamości uzyskuje status Użytkownika zweryfikowanego.

7. Metoda potwierdzenia tożsamości „Kwalifikowany podpis elektroniczny” jest bezpłatna w relacji Użytkownik-UFG, przy czym – w celu dokonania zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – Użytkownik może być obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

§ 5.2 Metoda potwierdzenia tożsamości „Profil zaufany” (dotyczy tylko Przedsiębiorców Turystycznych)

1. Użytkownik zarejestrowany może potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego.

2. Przy rejestracji Użytkownik powinien wybrać profil zaufany jako metodę weryfikacji tożsamości. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacji Konta, Użytkownik klika w podany link (lub wpisuje adres do przeglądarki internetowej) i uzupełnia dane Konta.

3. Po zatwierdzeniu danych system przekieruje Użytkownika na stronę logowania platformy.

4. Użytkownik posiadający profil zaufany podaje swój login i hasło.

5. Następuje proces weryfikacji z uwzględnieniem platformy pz.gov.pl.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych z platformy pz.gov.pl z danymi podanymi przez Użytkownika w trakcie rejestracji, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o pozytywnym wyniku procesu potwierdzenia tożsamości wraz z linkiem do ustawienia hasła. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną: wielką literę, małą literę, cyfrę lub znak specjalny

7. Wskutek prawidłowego ustawienia hasła przez Użytkownika, Konto zostaje aktywowane, a Użytkownik o niepotwierdzonej tożsamości uzyskuje status Użytkownika zweryfikowanego.

§ 5.3 Metoda potwierdzania tożsamości „Login.gov.pl”

1. Aby utworzyć konto na Portalu UFG użytkownik powinien przejść do sekcji „Zarejestruj się” na ekranie logowania.

2. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Login.gov.pl i powinien zalogować się dowolnie wybraną przez siebie metodą w Login.gov.pl.

3. Login.gov.pl przekazuje do Portalu UFG imię, nazwisko, numer PESEL oraz datę urodzenia Użytkownika.

4. Użytkownik powraca do Portalu Internetowego UFG na ekran wyboru rodzaju konta.

5. Przed pierwszym logowaniem Użytkownik powinien uzupełnić dane Konta na formularzu rejestracyjnym.

6. Po uzupełnieniu wymaganych pól Konto zostaje aktywowane, a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika zweryfikowanego.

§5.4 Metoda potwierdzania tożsamości „Rejestr PESEL” (dotyczy tylko Przedsiębiorców Turystycznych)

1. Wybór metody potwierdzenia tożsamości „Rejestr PESEL” jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na weryfikację podanych przez niego danych, o których mowa w pkt 4 poniżej, w rejestrze publicznym.

2. Użytkownik zarejestrowany może potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu metody „Rejestr PESEL” na podstawie wybranych danych zamieszczonych w dowodzie osobistym.

3. Przy rejestracji Użytkownik, celem potwierdzenia tożsamości, powinien wybrać metodę weryfikacji „Rejestr PESEL”. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacji Konta, Użytkownik klika w podany link (lub wpisuje adres do przeglądarki internetowej) i uzupełnia dane Konta na formularzu rejestracyjnym.

4. W celu potwierdzenia tożsamości na podstawie metody weryfikacji „Rejestr PESEL” Użytkownik musi podać imię i nazwisko oraz numer PESEL.

5. Po wprowadzeniu przez Użytkownika danych o których mowa w § 5 pkt 8 i pozytywnej weryfikacji Użytkownika Konto zostaje aktywowane, a Użytkownik o niepotwierdzonej tożsamości uzyskuje status Użytkownika zweryfikowanego. Hasło powinno składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną: wielką literę, małą literę, cyfrę lub znak specjalny.

§ 5.5 Metoda potwierdzania tożsamości „Pakiet dokumentów” (nie dotyczy Przedsiębiorców turystycznych oraz Interesariuszy DFG)

1. Użytkownik zarejestrowany prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej może potwierdzić tożsamość poprzez przesłanie do UFG, za pomocą Portalu, pakietu dokumentów (skategoryzowanych w § 5 ust. 2).

2. Przy rejestracji do Portalu Użytkownik powinien wybrać właściwy rodzaj konta („jednoosobowa działalność gospodarcza”, „firma lub podmiot wpisany do KRS” lub „inny podmiot”).

3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. W celu aktywacji Konta, Użytkownik klika w podany link (lub wpisuje adres do przeglądarki internetowej)i uzupełnia dane Konta.

4. Do formularza z danymi Użytkownik dołącza skany wymienionych dokumentów, po czym zatwierdza formularz z danymi oraz plikami.

5. Dokumenty przesyłane w wypadku rejestracji kont typu „jednoosobowa działalność gospodarcza”, „firma lub podmiot wpisany do KRS” oraz „inny podmiot” weryfikowane są przez pracownika UFG, który sprawdza zgodność dokumentów z danymi wpisanymi w Portalu.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych dla kont typu „firma lub podmiot wpisany do KRS” oraz „inny podmiot” z zeskanowanych dokumentów z danymi podanymi przez Użytkownika, do Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o pozytywnym wyniku procesu potwierdzenia tożsamości wraz z linkiem do ustawienia hasła.

7. Wskutek prawidłowego ustawienia hasła przez Użytkownika, Konto typu „firma lub podmiot wpisany do KRS” oraz „inny podmiot” zostaje aktywowane, a Użytkownik o niepotwierdzonej tożsamości uzyskuje status Użytkownika zweryfikowanego.

8. Zdjęcia/skany dokumentów użytych dla celów weryfikacji są usuwane z systemu informatycznego UFG po zakończeniu procesu potwierdzenia tożsamości.

§ 5.6 Potwierdzanie tożsamości na potrzeby obsługi wniosków o wypłaty z Turystycznego Funduszu Zwrotów, Turystycznego Funduszu Pomocowego przez użytkowników, którym nie nadano nr PESEL albo użytkowników, którym nadano nr PESEL, jednak z uwagi na miejsce zamieszkania nie mają oni możliwości założenia konta poprzez weryfikację tożsamości przy pomocy login.gov.pl

1. Aby utworzyć konto na Portalu Internetowym UFG, użytkownik powinien przejść do sekcji przeznaczonej do rejestracji dla osób bez nr PESEL dostępnej na ekranie Logowania na Portalu – przycisk „Tutaj”.

2. Użytkownik zostaje przekierowany do wniosku dotyczącego nierezydentów/obcokrajowców. Wniosek należy wypełnić ręcznie, wydrukować i wysłać na podany we wniosku adres email. Wniosek on-line należy uzupełnić zgodnie z instrukcjami na ekranie.

3. Aktywacji konta dokonuje pracownik UFG.

4. Utworzone w ten sposób konto ma ograniczoną funkcjonalność i jest przeznaczone do wnioskowania o zwrot środków z Turystycznego Funduszu Zwrotów, Turystycznego Funduszu Pomocowego (Portal TFG).

5. Użytkownik może się zalogować loginem i hasłem w sekcji logowania jako obywatel w Portalu TFG.

§ 6 Zawieszenie/usunięcie Konta Użytkownika

1. UFG zastrzega sobie możliwość zawieszenia konta Użytkownika, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

2. Osoba, której Konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Funduszu.

3. UFG może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, jeśli Użytkownik nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu.

4. UFG jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu jego Konta.

§ 7 Prawa i obowiązki UFG

1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Portalu przysługuje UFG.

2. UFG gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.

3. UFG zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Użytkowników.

4. Obowiązki UFG w zakresie obsługi spraw przewidziane przepisami prawa pozostają niezmienione (takie same) w przypadku obsługi sprawy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu.

§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych dotyczących jego osoby w tym danych identyfikujących go w ramach czynności rejestracji, potwierdzenia tożsamości, potwierdzenia adresu e-mail, w celu korzystania z usług UFG. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, za podanie danych przekraczających jego uprawnienia wynikające z pełnionej przez niego funkcji w określonej organizacji oraz za posłużenie się danymi osób trzecich wbrew ich woli, przy czym:

a) w zakresie Kont Przedsiębiorców turystycznych oraz kont Deweloperów uznaje się, że Użytkownik zakładający Konto jako administrator uprawniony jest do reprezentowania Przedsiębiorcy turystycznego w zakresie realizowania obowiązków ustawowych Przedsiębiorcy turystycznego wobec TFG, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, bądź Dewelopera w zakresie realizowania obowiązków ustawowych Dewelopera wobec DFG, które wynikają z przepisów Ustawy o DFG.

b) w zakresie Kont Przedsiębiorców turystycznych oraz Deweloperów, Użytkownik o którym mowa w pkt a), zakładający Konto dla pracownika Przedsiębiorcy Turystycznego bądź Dewelopera, uprawniony jest do reprezentowania Przedsiębiorcy turystycznego bądź Dewelopera w zakresie nadawania określonych uprawnień w zakresie funkcjonalności ZPUTFG bądź SDFG pracownikowi, dla którego tworzy konto;

c) w zakresie Kont Przedsiębiorcy turystycznego oraz Dewelopera, Użytkownicy o których mowa w pkt b), wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zweryfikowania ich tożsamości oraz prawidłowego korzystania z funkcjonalności ZPUTFG bądź SDFG na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Konta innym osobom.

3. W każdym przypadku zmiany danych wymaganych do rejestracji Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji tych danych.

4. Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest ponadto do:

a) korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego działania, szczególnie w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników Portalu Internetowego UFG;

b) korzystania z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Połączenie Użytkownika z Portalem w celu rejestracji, weryfikacji tożsamości, korzystania z usług UFG itd., jest realizowane w bezpiecznym, szyfrowanym połączeniu.

§ 9 Rodzaj i zakres Usług, funkcjonalności Portalu

1. Użytkownicy (niezależnie od statusu) mają możliwość przeglądu treści ogólnodostępnych Portalu oraz korzystania z podstawowych funkcjonalności. W zależności od statusu, Użytkownicy uzyskują również dodatkowe uprawnienia i rozszerzony dostęp do treści znajdujących się w Portalu.

2. Użytkownik zidentyfikowany ma w szczególności, dostęp do następujących funkcjonalności Portalu:

 • ograniczony podgląd szczegółów sprawy dotyczącej Regresu lub Opłaty;
 • możliwość dokonania wpłaty do sprawy, w której Użytkownik występuje jako zobowiązany;
 • możliwość wysłania korespondencji do UFG w sprawie, w której Użytkownik występuje jako zobowiązany;
 • sprawdzenie numeru sprawy szkodowej oraz osoby prowadzącej sprawę szkodową w UFG.

3. Użytkownik zarejestrowany i zweryfikowany ma dostęp, w szczególności, do następujących funkcjonalności Portalu:

 • dostęp do szczegółów spraw, w których Użytkownik występuje jako zobowiązany – możliwość aktualizacji danych w sprawie, aktualny status i tryb sprawy, bieżące saldo zadłużenia, możliwość udostępniania dokumentów w sprawie;
 • możliwość dokonania wpłaty do spraw, w których Użytkownik występuje jako zobowiązany;
 • możliwość wysyłania i otrzymywania korespondencji w sprawach, w których Użytkownik występuje jako zobowiązany;
 • ustawienie powiadomień (e-mail, sms) o zmianach statusu w sprawie oraz otrzymanej korespondencji;
 • sprawdzenie stanu sprawy (Użytkownicy – osoby prywatne);
 • odbieranie i przesyłanie wiadomości (Użytkownicy – osoby prywatne);
 • sprawdzenie numeru sprawy szkodowej oraz osoby prowadzącej sprawę szkodową w UFG;
 • podgląd szczegółów sprawy szkodowej;
 • podgląd decyzji wydanych w sprawach szkodowych;
 • wysyłania oraz odbierania wiadomości w sprawie szkodowej;
 • pobranie danych o przebiegu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub casco pojazdów lądowych (AC) na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1a Ustawy oraz art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119);
 • pobranie danych o historii szkód komunikacyjnych (OC lub AC);
 • pobieranie danych o pojeździe i jego szkodach istotnych (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
 • pobieranie danych o wielokrotnym ubezpieczeniu (tj. jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń);
 • możliwość przekazania swoich danych osobowych zapisanych w Koncie użytkownika do zakładu ubezpieczeń, który przystąpił do informatycznej bazy danych, o której mowa w art. 102a Ustawy (Użytkownicy – osoby prywatne);
 • możliwość zweryfikowania statusu swojego roszczenia spowodowanego ogłoszeniem niewypłacalności Przedsiębiorcy Turystycznego, Dewelopera bądź Banku;
 • możliwość szybszego realizowania obowiązków ustawowych jako Interesariusz DFG lub Przedsiębiorca turystyczny;
 • możliwość wymiany korespondencji z UFG;
 • możliwość korzystania z podglądu do historii wymienianej korespondencji z UFG i innymi Instytucjami;
 • możliwość zasilenia danymi Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego;
 • możliwość wygenerowania oceny eSCOR;
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżającym się końcu umowy OC ppm.

4. Dostęp Użytkownika do danych oraz dokumentów historycznych w Portalu może być ograniczony.

§ 9a Usługa System Centralnej Oceny Ryzyka eSCOR

1. Usługa umożliwia złożenie wniosku o wyznaczenie oceny eSCOR i jest dostępna dla obywateli/przedsiębiorców posiadających konto zarejestrowane w ramach Portalu UFG.

2. Skorzystanie z usługi eSCOR jest całkowicie dobrowolne i odbywa się wyłącznie na żądanie Użytkownika.

3. Ocena eSCOR wskazuje, jak osoba o parametrach wskazanych we wniosku Użytkownika wypada na tle innych osób z tej samej grupy wiekowo-geograficznej lub jak firma o parametrach wskazanych we wniosku wypada na tle innych firm z tej samej grupy geograficznej.

4. Ocena eSCOR ma charakter statystyczny i jest wyznaczana na podstawie analizy wpływu określonych parametrów opisujących historię ubezpieczenia na prawdopodobieństwo wystąpienia szkody komunikacyjnej. Ocena statystyczna opiera się na zanonimizowanych, historycznych danych osób o cechach zbliżonych do wskazanych przez Użytkownika, dobranych na podstawie danych ubezpieczeniowych zgromadzonych przez UFG. Oceny eSCOR nie należy przypisywać do konkretnej osoby, lecz wyłącznie do wskazanych cech badawczych charakteryzujących osobę, która poszukuje ochrony ubezpieczeniowej.

5. Użytkownik może zlecić wygenerowanie wniosku o ocenę eSCOR z użyciem swoich danych, pobranych z bazy Ośrodka Informacji UFG. Wymaga to wyrażenia zgody na przetwarzanie przez UFG danych osobowych Użytkownika w celu wygenerowania wniosku.

6. W przypadku wygenerowania wniosku o ocenę eSCOR z użyciem danych Użytkownika, ma on możliwość zgłoszenia w usłudze ich niezgodności ze stanem faktycznym.

7. Ocena eSCOR nie zastępuje oceny ryzyka spowodowania szkody komunikacyjnej wykonywanej przez zakład ubezpieczeń na potrzeby kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

8. UFG nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z dalszego udostępniania oceny eSCOR innym podmiotom, w szczególności za interpretację oceny przez te podmioty.

§9b Usługa powiadomienia o zbliżającym się końcu umowy OC ppm. 

1. Usługa umożliwia otrzymywanie powiadomienia o zbliżającym się terminie końca ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm.). 

2. Usługa jest dostępna dla Użytkowników zweryfikowanych. 

3. Skorzystanie z usługi jest dobrowolne i jest możliwe po wyrażeniu odpowiedniej zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną. 

4. Usługa jest oparta o informacje zgromadzone w Bazie Ośrodka Informacji, przekazywane przez zakłady ubezpieczeń. 

§ 10 Zasady dokonywania płatności za pomocą Portalu UFG

1. Za pomocą Portalu Użytkownik może dokonać płatności z tytułu swoich zobowiązań wobec Funduszu .

2. Wysokość zobowiązania wobec Funduszu Użytkownik może sprawdzić na poszczególnych zakładkach (stronach) dostępnych na Koncie Użytkownika, jak również w stosownych dokumentach, dostępnych w Koncie.

3. Płatności zobowiązań mogą być realizowane po zalogowaniu na konto – za pośrednictwem systemu Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8 , 60-198 Poznań, NIP 7792369887, REGON 301345068.

4. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24 mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. W szczególności, daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

5. UFG udostępnia Użytkownikom w Portalu odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu Przelewy24.

6. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Portalu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu Przelewy24.

7. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić płatność na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system Przelewy24, płatność może nie zostać zrealizowana.

8. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie płatności spoczywa na operatorze systemu Przelewy24, współpracującego w tym zakresie z UFG. W związku z powyższym, wszelkie uwagi, pytania czy reklamacje dotyczące samej płatności, powinny być kierowane do PayPro S.A.

§ 11 Informacje w Portalu Internetowym UFG

1. Informacje zawarte w Portalu, dotyczące kwoty należności dochodzonych przez UFG od Użytkowników Portalu, są zgodne z kwotami roszczeń określonymi w treści wezwań doręczonych Użytkownikom na podstawie stosownych przepisów prawa, z uwzględnieniem dokonanych wpłat i decyzji podjętych przez UFG w toku postępowania windykacyjnego. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika jakichkolwiek rozbieżności w tym zakresie, należy skontaktować się bezpośrednio z Funduszem w celu ustalenia aktualnej kwoty roszczenia.

2. W przypadku nieotrzymania przez Użytkownika powiadomienia e-mail/SMS wbrew jego deklaracji o chęci otrzymywania takich powiadomień, UFG zweryfikuje, czy stosowne powiadomienie zostało wysłane. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że nieotrzymanie powiadomienia spowodowane było winą po stronie operatora sieci komórkowej/dostawcy Internetu itd., Użytkownik powinien wyjaśnić tę kwestię oraz kierować ewentualne roszczenia bezpośrednio do operatora.

3. W określonych przypadkach Użytkownik może nie znaleźć w Portalu danych/dokumentów dotyczących jego sprawy. UFG zastrzega, że nie oznacza to, iż takie dane lub dokumenty nie istnieją. Fakt ich nieumieszczenia w Portalu może wynikać z:

 • niepełnych/błędnych danych;
 • pozostawania sprawy w fazie rejestracji lub na etapie podejmowania decyzji.

4. W przypadku odnalezienia niezgodności w danych dotyczących przebiegu ubezpieczenia lub historii szkód, Użytkownik powinien zgłosić niezgodność zgodnie z § 9a pkt 6.

5. W przypadku nieodnalezienia w Portalu danych lub informacji, o których istnieniu Użytkownik posiada wiedzę, należy skontaktować się bezpośrednio z DOK.

§ 12 Powiadomienia

1. Komunikacja związana z obsługą Użytkownika odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji lub bezpośrednio na Portalu.

Zarejestrowany/Zweryfikowany Użytkownik ma możliwość wyrażenia stosownych zgód na otrzymywanie powiadomień o zaistnieniu określonego zdarzenia związanego z jego Kontem.

2. Powiadomienia, o których mowa w pkt 1 mogą być wysyłane kanałem komunikacji wybranym przez Użytkownika, do których należą:

 • e-mail,
 • SMS,
 • e-mail i SMS.

3. Wyrażona zgoda na otrzymywanie określonych powiadomień, o których mowa w pkt 2 może być każdorazowo zmieniona lub anulowana przez Użytkownika.

§ 13 Ochrona danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu Internetowego zostały określone w treści Polityki prywatności dostępnej tutaj

2. UFG nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla Użytkownika przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych identyfikatorów Użytkownika.

3. W przypadku nieotrzymania lub utraty pisma zawierającego dane, o których mowa w § 4 pkt 4 Regulaminu, zastosowanie znajduje postanowienie z § 15 Regulaminu.

§ 14 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące: rejestracji, potwierdzenia tożsamości, oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem z Portalu oraz Usług należy składać drogą mailową na adres: portal_support@ufg.pl (w przypadku awarii, braku dostępu, błędów w działaniu Portalu, błędów technicznych) lub ufg@ufg.pl albo na adres pocztowy: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.

2. UFG udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Użytkownika zarejestrowany w Portalu.

3. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. UFG poinformuje Użytkownika na adres Użytkownika zarejestrowany w Portalu, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.

§ 15 Kontakt z DOK

W przypadku wątpliwości, pytań czy uwag dotyczących korzystania z Portalu, Użytkownik powinien kontaktować się z DOK. Może to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 53 96 100 (dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00) lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ufg@ufg.pl.

§ 16 Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Zawartość Portalu Internetowego UFG jest chroniona prawem autorskim, zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgodnie z którą nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.

2. UFG zezwala na wykorzystywanie treści z Portalu Internetowego UFG do celów informacyjnych. Wykorzystanie zasobów jest dopuszczalne na warunkach opisanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 8.03.2024 r. 

2. Niniejszy Regulamin zastępuje regulamin, obowiązujący do 7.03.2024 r.

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

5. Regulamin może być zmieniany.

6. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Użytkownik zarejestrowany zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta Użytkownika. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie ponadto udostępniona dla wszystkich Użytkowników na stronie startowej Portalu.

7. Do oceny praw i obowiązków Użytkownika oraz UFG wynikających z Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

8. Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, UFG informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu. Informacja dotyczy zagrożeń, które UFG identyfikuje jako zagrożenia potencjalne, które powinny być brane pod uwagę mimo stosowania przez UFG systemów zabezpieczających infrastrukturę UFG przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

a) możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe itp.);

b) możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji;

c) możliwość łowienia haseł (phishing, spear phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika.

9. UFG, stosownie do art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, iż w celu podnoszenia jakości Usług i badania preferencji Użytkowników stosuje pliki „cookies”. Pliki cookies umożliwiają podnoszenie jakości Usług dzięki przechowywaniu preferencji Użytkowników. UFG gromadzi informacje z plików cookies na własny użytek. Pliki cookies nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego UFG do komputera Użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookies mogą być przechowywane preferencje Użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookies jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.


Załączniki
Słowa kluczowe