• Czcionka

  • Pomniejsz czcionkę
  • Powiększ czcionkę

Baza Wiedzy - Szczegły Treści - ZPUTFG

Szczegóły treści

Zwrot składek na TFG na mocy ustaw uchwalonych w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem
Archiwizuj treść
Po zmianie statusu treści na „Archiwalna”, niemożliwa będzie ponowna publikacja. Czy chcesz kontynuować?

Data dodania: 2020-09-24
Data modyfikacji: 2020-09-24

Wyświetleń: 113

Źródło pochodzenia informacji:TFG

Informujemy, że z dniem 5 września 2020 r. utracił moc art. 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Oznacza to, że od dnia 5 września 2020 r. organizatorzy turystyki nie mogą już składać wniosków o zwrot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie zostały zrealizowane w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wnioski złożone od tego dnia zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski złożone do 4 września 2020 r. są rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.


Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) zmieniona ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 568), przewiduje możliwość zwrotu przedsiębiorcom turystycznym wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy jest to możliwe, gdy:

1) podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548), lub

2) organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy,

przy czym odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W opisanej wyżej sytuacji przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy.

Przedsiębiorca turystyczny może wystąpić wyłącznie o zwrot składek przekazanych na TFG. Ustawa nie przewiduje możliwości zwrotu wpłat wniesionych przez podróżnych, wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy jakichkolwiek innych wypłat ze środków TFG.

Składając do UFG wniosek o zwrot wpłat należy:

1) wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi,

2) dołączyć:

a) dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie,

b) oświadczenie organizatora turystyki dotyczące daty, w której to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne,

c) deklarację,

d) wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

Wzór wniosku można pobrać TUTAJ.

Termin składania deklaracji i sposób wykazywania rozwiązanych lub zmienionych umów nie ulega zmianie w związku z wejściem w życie ww. ustawy. Oznacza to, że przedsiębiorca turystyczny powinien wykazać ww. umowy w sekcji II (pola 61-97) deklaracji składanej za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie lub odstąpienie od umowy w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. Natomiast korektę deklaracji za dany miesiąc należy złożyć w przypadku, gdy dane za ten okres uległy zmianie bądź zostały wykazane nieprawidłowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

Wnioski o zwrot wpłat na TFG można składać za pośrednictwem nowego Portalu TFG. Wystarczy utworzyć wniosek w kategorii korespondencji „Zwrot składek na TFG”, dołączyć wymagane załączniki i złożyć podpis profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku w postaci papierowej drogą korespondencyjną na adres Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego: ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa, z dopiskiem „TFG” albo w postaci podpisanej korespondencji elektronicznej za pośrednictwem systemu ePUAP (wybierając „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w Katalogu spraw i wpisując „Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny” w wyszukiwarce podmiotu) na adres elektronicznej skrzynki podawczej (/U_F_G_/SkrytkaESP).

Zwrot składek na TFG odbywa się wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Niezłożenie wniosku w ramach szczególnej procedury zwrotu składek oznacza, że aktualna pozostaje zwykła procedura zarachowania składek na poczet następnych należnych wpłat na TFG. Wykazanie rozwiązanych lub zmienionych umów w złożonej deklaracji upoważnia przedsiębiorcę turystycznego do zarachowania składek wynikających z tych umów na dotychczasowych zasadach.

Jednocześnie przepisy ww. ustawy przewidują możliwość przesunięcia do 180 dni terminu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy oraz zwrotu wpłat podróżnym. Powyższe ma zastosowanie także w przypadku, gdy organizator turystyki nie dokonał zwrotu wpłat podróżnemu, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13 marca 2020 r. Skorzystanie z tego trybu oznacza brak możliwości ubiegania się o zwrot składek przekazanych na TFG do momentu, gdy odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy stanie się skuteczne i wpłaty zostaną zwrócone podróżnym. Zwrot wpłat klientom stanowi warunek konieczny do uzyskania zwrotu składek przekazanych na TFG, w związku z czym powinien zostać udokumentowany we wniosku składanym przez organizatora turystyki do UFG.

Alternatywnie ww. ustawa wprowadza możliwość skorzystania przez podróżnych z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2. W takiej sytuacji umowa nie ulega rozwiązaniu, w związku z czym organizatorowi turystyki nie przysługuje prawo ubiegania się o zwrot składek przekazanych na TFG.

Ponadto na stronie Ministerstwa Rozwoju został opublikowany Poradnik dla podróżnych oraz organizatorów turystyki zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z ryzykiem zakażeń koronawirusem.

Załączniki
Słowa kluczowe